ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکرم احمدی براتی ، سعید احمدی براتی، شهلا سلیمی، (1396). مقایسه اثربخشی مداخلات بازی های حرکتی، ذهنی و ترکیبی بر بهبود ادراک فضایی دانش آموزان کم بینا، نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی، 8(3)، 38-47. magiran.com/p1866619
Akram Ahmadi Barati , Saed Ahmadi Barati, Shahla Salimi, (2017). Comparison of the effectiveness of interventions of motion games, mental and combination on improving spatial perception of students of low vision, Empowering Exceptional Children, 8(3), 38-47. magiran.com/p1866619
اکرم احمدی براتی ، سعید احمدی براتی، شهلا سلیمی، مقایسه اثربخشی مداخلات بازی های حرکتی، ذهنی و ترکیبی بر بهبود ادراک فضایی دانش آموزان کم بینا. نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی، 1396؛ 8(3): 38-47. magiran.com/p1866619
Akram Ahmadi Barati , Saed Ahmadi Barati, Shahla Salimi, Comparison of the effectiveness of interventions of motion games, mental and combination on improving spatial perception of students of low vision, Empowering Exceptional Children, 2017; 8(3): 38-47. magiran.com/p1866619
اکرم احمدی براتی ، سعید احمدی براتی، شهلا سلیمی، "مقایسه اثربخشی مداخلات بازی های حرکتی، ذهنی و ترکیبی بر بهبود ادراک فضایی دانش آموزان کم بینا"، نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی 8، شماره 3 (1396): 38-47. magiran.com/p1866619
Akram Ahmadi Barati , Saed Ahmadi Barati, Shahla Salimi, "Comparison of the effectiveness of interventions of motion games, mental and combination on improving spatial perception of students of low vision", Empowering Exceptional Children 8, no.3 (2017): 38-47. magiran.com/p1866619
اکرم احمدی براتی ، سعید احمدی براتی، شهلا سلیمی، (1396). 'مقایسه اثربخشی مداخلات بازی های حرکتی، ذهنی و ترکیبی بر بهبود ادراک فضایی دانش آموزان کم بینا'، نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی، 8(3)، صص.38-47. magiran.com/p1866619
Akram Ahmadi Barati , Saed Ahmadi Barati, Shahla Salimi, (2017). 'Comparison of the effectiveness of interventions of motion games, mental and combination on improving spatial perception of students of low vision', Empowering Exceptional Children, 8(3), pp.38-47. magiran.com/p1866619
اکرم احمدی براتی ؛ سعید احمدی براتی؛ شهلا سلیمی. "مقایسه اثربخشی مداخلات بازی های حرکتی، ذهنی و ترکیبی بر بهبود ادراک فضایی دانش آموزان کم بینا". نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی، 8 ،3 ، 1396، 38-47. magiran.com/p1866619
Akram Ahmadi Barati ; Saed Ahmadi Barati; Shahla Salimi. "Comparison of the effectiveness of interventions of motion games, mental and combination on improving spatial perception of students of low vision", Empowering Exceptional Children, 8, 3, 2017, 38-47. magiran.com/p1866619
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال