ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جلال دهقان نیا ، طاووس رونقی، بابک قنبرزاده، (1397). بررسی سینتیکی دانسیته ظاهری قطعات سیب زمینی پیش تیمارشده با اولتراسوند و پوشش خوراکی طی فرآیند سرخ کردن عمیق، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 15(6)، 313-322. magiran.com/p1866651
Dehghannyaj. , Ronaghit., Ghanbarzadeh, B, (2018). Investigating apparent density kinetics of potato strips pretreated with ultrasound and ediblecoating during deep-fat frying process, Food Science and Technology, 15(6), 313-322. magiran.com/p1866651
جلال دهقان نیا ، طاووس رونقی، بابک قنبرزاده، بررسی سینتیکی دانسیته ظاهری قطعات سیب زمینی پیش تیمارشده با اولتراسوند و پوشش خوراکی طی فرآیند سرخ کردن عمیق. مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 1397؛ 15(6): 313-322. magiran.com/p1866651
Dehghannyaj. , Ronaghit., Ghanbarzadeh, B, Investigating apparent density kinetics of potato strips pretreated with ultrasound and ediblecoating during deep-fat frying process, Food Science and Technology, 2018; 15(6): 313-322. magiran.com/p1866651
جلال دهقان نیا ، طاووس رونقی، بابک قنبرزاده، "بررسی سینتیکی دانسیته ظاهری قطعات سیب زمینی پیش تیمارشده با اولتراسوند و پوشش خوراکی طی فرآیند سرخ کردن عمیق"، مجله علوم و صنایع غذایی ایران 15، شماره 6 (1397): 313-322. magiran.com/p1866651
Dehghannyaj. , Ronaghit., Ghanbarzadeh, B, "Investigating apparent density kinetics of potato strips pretreated with ultrasound and ediblecoating during deep-fat frying process", Food Science and Technology 15, no.6 (2018): 313-322. magiran.com/p1866651
جلال دهقان نیا ، طاووس رونقی، بابک قنبرزاده، (1397). 'بررسی سینتیکی دانسیته ظاهری قطعات سیب زمینی پیش تیمارشده با اولتراسوند و پوشش خوراکی طی فرآیند سرخ کردن عمیق'، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 15(6)، صص.313-322. magiran.com/p1866651
Dehghannyaj. , Ronaghit., Ghanbarzadeh, B, (2018). 'Investigating apparent density kinetics of potato strips pretreated with ultrasound and ediblecoating during deep-fat frying process', Food Science and Technology, 15(6), pp.313-322. magiran.com/p1866651
جلال دهقان نیا ؛ طاووس رونقی؛ بابک قنبرزاده. "بررسی سینتیکی دانسیته ظاهری قطعات سیب زمینی پیش تیمارشده با اولتراسوند و پوشش خوراکی طی فرآیند سرخ کردن عمیق". مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 15 ،6 ، 1397، 313-322. magiran.com/p1866651
Dehghannyaj. ; Ronaghit.; Ghanbarzadeh; B. "Investigating apparent density kinetics of potato strips pretreated with ultrasound and ediblecoating during deep-fat frying process", Food Science and Technology, 15, 6, 2018, 313-322. magiran.com/p1866651
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال