ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا بلوطی، سمیه نظری، غلامعلی افروز، (1395). کاربرد پذیری مقیاس تجدید نظر شده هوش وکسلر کودکان (ویسک آر) در تشخیص اختلال یادگیری کودکان دو زبانه عربی فارسی، نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی، 7(3)، 68-78. magiran.com/p1866803
Alireza Baloti, Somayeh Nazari, Gholam Ali Afroz, (2016). Applicability of Wisc-R tests in diagnosis of learning disorder at bilingual(Arabic-Persian) children, Empowering Exceptional Children, 7(3), 68-78. magiran.com/p1866803
علیرضا بلوطی، سمیه نظری، غلامعلی افروز، کاربرد پذیری مقیاس تجدید نظر شده هوش وکسلر کودکان (ویسک آر) در تشخیص اختلال یادگیری کودکان دو زبانه عربی فارسی. نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی، 1395؛ 7(3): 68-78. magiran.com/p1866803
Alireza Baloti, Somayeh Nazari, Gholam Ali Afroz, Applicability of Wisc-R tests in diagnosis of learning disorder at bilingual(Arabic-Persian) children, Empowering Exceptional Children, 2016; 7(3): 68-78. magiran.com/p1866803
علیرضا بلوطی، سمیه نظری، غلامعلی افروز، "کاربرد پذیری مقیاس تجدید نظر شده هوش وکسلر کودکان (ویسک آر) در تشخیص اختلال یادگیری کودکان دو زبانه عربی فارسی"، نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی 7، شماره 3 (1395): 68-78. magiran.com/p1866803
Alireza Baloti, Somayeh Nazari, Gholam Ali Afroz, "Applicability of Wisc-R tests in diagnosis of learning disorder at bilingual(Arabic-Persian) children", Empowering Exceptional Children 7, no.3 (2016): 68-78. magiran.com/p1866803
علیرضا بلوطی، سمیه نظری، غلامعلی افروز، (1395). 'کاربرد پذیری مقیاس تجدید نظر شده هوش وکسلر کودکان (ویسک آر) در تشخیص اختلال یادگیری کودکان دو زبانه عربی فارسی'، نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی، 7(3)، صص.68-78. magiran.com/p1866803
Alireza Baloti, Somayeh Nazari, Gholam Ali Afroz, (2016). 'Applicability of Wisc-R tests in diagnosis of learning disorder at bilingual(Arabic-Persian) children', Empowering Exceptional Children, 7(3), pp.68-78. magiran.com/p1866803
علیرضا بلوطی؛ سمیه نظری؛ غلامعلی افروز. "کاربرد پذیری مقیاس تجدید نظر شده هوش وکسلر کودکان (ویسک آر) در تشخیص اختلال یادگیری کودکان دو زبانه عربی فارسی". نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی، 7 ،3 ، 1395، 68-78. magiran.com/p1866803
Alireza Baloti; Somayeh Nazari; Gholam Ali Afroz. "Applicability of Wisc-R tests in diagnosis of learning disorder at bilingual(Arabic-Persian) children", Empowering Exceptional Children, 7, 3, 2016, 68-78. magiran.com/p1866803
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال