ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی اسماعیلی، مریم راه بانی، علی کرمی خانیکی، (1396). انعکاس امواج منظم از دیوارهای ساحلی صندوقه ای، نشریه هیدروفیزیک، 3(1)، 41-50. magiran.com/p1867395
Mehdi Esmaeili, Maryam Rahbani , Ali Karami Khaniki, (2017). Reflection of regular waves from caisson-type porous seawalls, Hydrophysics Journal, 3(1), 41-50. magiran.com/p1867395
مهدی اسماعیلی، مریم راه بانی، علی کرمی خانیکی، انعکاس امواج منظم از دیوارهای ساحلی صندوقه ای. نشریه هیدروفیزیک، 1396؛ 3(1): 41-50. magiran.com/p1867395
Mehdi Esmaeili, Maryam Rahbani , Ali Karami Khaniki, Reflection of regular waves from caisson-type porous seawalls, Hydrophysics Journal, 2017; 3(1): 41-50. magiran.com/p1867395
مهدی اسماعیلی، مریم راه بانی، علی کرمی خانیکی، "انعکاس امواج منظم از دیوارهای ساحلی صندوقه ای"، نشریه هیدروفیزیک 3، شماره 1 (1396): 41-50. magiran.com/p1867395
Mehdi Esmaeili, Maryam Rahbani , Ali Karami Khaniki, "Reflection of regular waves from caisson-type porous seawalls", Hydrophysics Journal 3, no.1 (2017): 41-50. magiran.com/p1867395
مهدی اسماعیلی، مریم راه بانی، علی کرمی خانیکی، (1396). 'انعکاس امواج منظم از دیوارهای ساحلی صندوقه ای'، نشریه هیدروفیزیک، 3(1)، صص.41-50. magiran.com/p1867395
Mehdi Esmaeili, Maryam Rahbani , Ali Karami Khaniki, (2017). 'Reflection of regular waves from caisson-type porous seawalls', Hydrophysics Journal, 3(1), pp.41-50. magiran.com/p1867395
مهدی اسماعیلی؛ مریم راه بانی؛ علی کرمی خانیکی. "انعکاس امواج منظم از دیوارهای ساحلی صندوقه ای". نشریه هیدروفیزیک، 3 ،1 ، 1396، 41-50. magiran.com/p1867395
Mehdi Esmaeili; Maryam Rahbani ; Ali Karami Khaniki. "Reflection of regular waves from caisson-type porous seawalls", Hydrophysics Journal, 3, 1, 2017, 41-50. magiran.com/p1867395
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال