ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هامون پورمیرزاآقا ، رضا ابراهیمی، امیر بابک انصاری، (1396). تحلیل انرژی و اکسرژی سیستم ترکیبی توربین گازی مجهز به پیل سوختی اکسید جامد، فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 15(51)، 319-330. magiran.com/p1867723
Hamoon Pourmirzaagha , Reza Ebrahimi, Amir Babak Ansari, (2018). Energy and exergy analysis of gas turbine cycle combined with a solid oxide fuel cell, Journal of Modeling in Engineering, 15(51), 319-330. magiran.com/p1867723
هامون پورمیرزاآقا ، رضا ابراهیمی، امیر بابک انصاری، تحلیل انرژی و اکسرژی سیستم ترکیبی توربین گازی مجهز به پیل سوختی اکسید جامد. فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 1396؛ 15(51): 319-330. magiran.com/p1867723
Hamoon Pourmirzaagha , Reza Ebrahimi, Amir Babak Ansari, Energy and exergy analysis of gas turbine cycle combined with a solid oxide fuel cell, Journal of Modeling in Engineering, 2018; 15(51): 319-330. magiran.com/p1867723
هامون پورمیرزاآقا ، رضا ابراهیمی، امیر بابک انصاری، "تحلیل انرژی و اکسرژی سیستم ترکیبی توربین گازی مجهز به پیل سوختی اکسید جامد"، فصلنامه مدل سازی در مهندسی 15، شماره 51 (1396): 319-330. magiran.com/p1867723
Hamoon Pourmirzaagha , Reza Ebrahimi, Amir Babak Ansari, "Energy and exergy analysis of gas turbine cycle combined with a solid oxide fuel cell", Journal of Modeling in Engineering 15, no.51 (2018): 319-330. magiran.com/p1867723
هامون پورمیرزاآقا ، رضا ابراهیمی، امیر بابک انصاری، (1396). 'تحلیل انرژی و اکسرژی سیستم ترکیبی توربین گازی مجهز به پیل سوختی اکسید جامد'، فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 15(51)، صص.319-330. magiran.com/p1867723
Hamoon Pourmirzaagha , Reza Ebrahimi, Amir Babak Ansari, (2018). 'Energy and exergy analysis of gas turbine cycle combined with a solid oxide fuel cell', Journal of Modeling in Engineering, 15(51), pp.319-330. magiran.com/p1867723
هامون پورمیرزاآقا ؛ رضا ابراهیمی؛ امیر بابک انصاری. "تحلیل انرژی و اکسرژی سیستم ترکیبی توربین گازی مجهز به پیل سوختی اکسید جامد". فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 15 ،51 ، 1396، 319-330. magiran.com/p1867723
Hamoon Pourmirzaagha ; Reza Ebrahimi; Amir Babak Ansari. "Energy and exergy analysis of gas turbine cycle combined with a solid oxide fuel cell", Journal of Modeling in Engineering, 15, 51, 2018, 319-330. magiran.com/p1867723
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال