ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نفیسه معینی فر، صادق ولیان ، (1397). بررسی تنوع ژنتیکی مارکر rs2278961 در ناحیه ژنی COLQ به عنوان یک مارکر گویا در مطالعه مولکولی بیماری نشانگان میاستنی مادرزادی در جمعیت اصفهان، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25(3)، 335-341. magiran.com/p1867791
Nafise Moeinifar, Sadeq Vallian , (2018). Analysis of Genetic Variation of rs2278961 Marker in COLQ Gene as an Informative Marker for Molecular Diagnosis of Congenital Myasthenic Syndrome in the Isfahan population, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25(3), 335-341. magiran.com/p1867791
نفیسه معینی فر، صادق ولیان ، بررسی تنوع ژنتیکی مارکر rs2278961 در ناحیه ژنی COLQ به عنوان یک مارکر گویا در مطالعه مولکولی بیماری نشانگان میاستنی مادرزادی در جمعیت اصفهان. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1397؛ 25(3): 335-341. magiran.com/p1867791
Nafise Moeinifar, Sadeq Vallian , Analysis of Genetic Variation of rs2278961 Marker in COLQ Gene as an Informative Marker for Molecular Diagnosis of Congenital Myasthenic Syndrome in the Isfahan population, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2018; 25(3): 335-341. magiran.com/p1867791
نفیسه معینی فر، صادق ولیان ، "بررسی تنوع ژنتیکی مارکر rs2278961 در ناحیه ژنی COLQ به عنوان یک مارکر گویا در مطالعه مولکولی بیماری نشانگان میاستنی مادرزادی در جمعیت اصفهان"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 25، شماره 3 (1397): 335-341. magiran.com/p1867791
Nafise Moeinifar, Sadeq Vallian , "Analysis of Genetic Variation of rs2278961 Marker in COLQ Gene as an Informative Marker for Molecular Diagnosis of Congenital Myasthenic Syndrome in the Isfahan population", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 25, no.3 (2018): 335-341. magiran.com/p1867791
نفیسه معینی فر، صادق ولیان ، (1397). 'بررسی تنوع ژنتیکی مارکر rs2278961 در ناحیه ژنی COLQ به عنوان یک مارکر گویا در مطالعه مولکولی بیماری نشانگان میاستنی مادرزادی در جمعیت اصفهان'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25(3)، صص.335-341. magiran.com/p1867791
Nafise Moeinifar, Sadeq Vallian , (2018). 'Analysis of Genetic Variation of rs2278961 Marker in COLQ Gene as an Informative Marker for Molecular Diagnosis of Congenital Myasthenic Syndrome in the Isfahan population', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25(3), pp.335-341. magiran.com/p1867791
نفیسه معینی فر؛ صادق ولیان . "بررسی تنوع ژنتیکی مارکر rs2278961 در ناحیه ژنی COLQ به عنوان یک مارکر گویا در مطالعه مولکولی بیماری نشانگان میاستنی مادرزادی در جمعیت اصفهان". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25 ،3 ، 1397، 335-341. magiran.com/p1867791
Nafise Moeinifar; Sadeq Vallian . "Analysis of Genetic Variation of rs2278961 Marker in COLQ Gene as an Informative Marker for Molecular Diagnosis of Congenital Myasthenic Syndrome in the Isfahan population", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25, 3, 2018, 335-341. magiran.com/p1867791
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال