ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پروین فرزانگی، میرعبدالله طهرآموزی، (1397). اثر دو شیوه تمرین هوازی بر سطوح آپلین و گیرنده آن در بافت قلب رت های پیر مبتلا به بیماری مزمن، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25(3)، 327-333. magiran.com/p1867792
Parvin Farzanegi , Mirabdollah Tahramozi, (2018). Effect of two aerobic exercise on levels of apelin and its receptor in the old rats heart tissue with chronic kidney disease, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25(3), 327-333. magiran.com/p1867792
پروین فرزانگی، میرعبدالله طهرآموزی، اثر دو شیوه تمرین هوازی بر سطوح آپلین و گیرنده آن در بافت قلب رت های پیر مبتلا به بیماری مزمن. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1397؛ 25(3): 327-333. magiran.com/p1867792
Parvin Farzanegi , Mirabdollah Tahramozi, Effect of two aerobic exercise on levels of apelin and its receptor in the old rats heart tissue with chronic kidney disease, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2018; 25(3): 327-333. magiran.com/p1867792
پروین فرزانگی، میرعبدالله طهرآموزی، "اثر دو شیوه تمرین هوازی بر سطوح آپلین و گیرنده آن در بافت قلب رت های پیر مبتلا به بیماری مزمن"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 25، شماره 3 (1397): 327-333. magiran.com/p1867792
Parvin Farzanegi , Mirabdollah Tahramozi, "Effect of two aerobic exercise on levels of apelin and its receptor in the old rats heart tissue with chronic kidney disease", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 25, no.3 (2018): 327-333. magiran.com/p1867792
پروین فرزانگی، میرعبدالله طهرآموزی، (1397). 'اثر دو شیوه تمرین هوازی بر سطوح آپلین و گیرنده آن در بافت قلب رت های پیر مبتلا به بیماری مزمن'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25(3)، صص.327-333. magiran.com/p1867792
Parvin Farzanegi , Mirabdollah Tahramozi, (2018). 'Effect of two aerobic exercise on levels of apelin and its receptor in the old rats heart tissue with chronic kidney disease', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25(3), pp.327-333. magiran.com/p1867792
پروین فرزانگی؛ میرعبدالله طهرآموزی. "اثر دو شیوه تمرین هوازی بر سطوح آپلین و گیرنده آن در بافت قلب رت های پیر مبتلا به بیماری مزمن". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25 ،3 ، 1397، 327-333. magiran.com/p1867792
Parvin Farzanegi ; Mirabdollah Tahramozi. "Effect of two aerobic exercise on levels of apelin and its receptor in the old rats heart tissue with chronic kidney disease", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25, 3, 2018, 327-333. magiran.com/p1867792
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال