ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم نامنی، ثریا نعمتی شهری، (1397). نقش میانجی سخت رویی در رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و تنظیم شناختی هیجان در زنان رها شده از اختلال مصرف مواد در زندان مرکزی وکیل آباد مشهد، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25(3)، 317-326. magiran.com/p1867793
Ebrahim Nameni , Soraya Nemati Shahri, (2018). Mediating Role Hardiness in relation Early Maladaptive Schemas With Cognitive Emotion Regulation in Women Freed from Substance use Disorder in VakilAbad Central Prison Mashhad, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25(3), 317-326. magiran.com/p1867793
ابراهیم نامنی، ثریا نعمتی شهری، نقش میانجی سخت رویی در رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و تنظیم شناختی هیجان در زنان رها شده از اختلال مصرف مواد در زندان مرکزی وکیل آباد مشهد. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1397؛ 25(3): 317-326. magiran.com/p1867793
Ebrahim Nameni , Soraya Nemati Shahri, Mediating Role Hardiness in relation Early Maladaptive Schemas With Cognitive Emotion Regulation in Women Freed from Substance use Disorder in VakilAbad Central Prison Mashhad, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2018; 25(3): 317-326. magiran.com/p1867793
ابراهیم نامنی، ثریا نعمتی شهری، "نقش میانجی سخت رویی در رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و تنظیم شناختی هیجان در زنان رها شده از اختلال مصرف مواد در زندان مرکزی وکیل آباد مشهد"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 25، شماره 3 (1397): 317-326. magiran.com/p1867793
Ebrahim Nameni , Soraya Nemati Shahri, "Mediating Role Hardiness in relation Early Maladaptive Schemas With Cognitive Emotion Regulation in Women Freed from Substance use Disorder in VakilAbad Central Prison Mashhad", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 25, no.3 (2018): 317-326. magiran.com/p1867793
ابراهیم نامنی، ثریا نعمتی شهری، (1397). 'نقش میانجی سخت رویی در رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و تنظیم شناختی هیجان در زنان رها شده از اختلال مصرف مواد در زندان مرکزی وکیل آباد مشهد'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25(3)، صص.317-326. magiran.com/p1867793
Ebrahim Nameni , Soraya Nemati Shahri, (2018). 'Mediating Role Hardiness in relation Early Maladaptive Schemas With Cognitive Emotion Regulation in Women Freed from Substance use Disorder in VakilAbad Central Prison Mashhad', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25(3), pp.317-326. magiran.com/p1867793
ابراهیم نامنی؛ ثریا نعمتی شهری. "نقش میانجی سخت رویی در رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و تنظیم شناختی هیجان در زنان رها شده از اختلال مصرف مواد در زندان مرکزی وکیل آباد مشهد". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25 ،3 ، 1397، 317-326. magiran.com/p1867793
Ebrahim Nameni ; Soraya Nemati Shahri. "Mediating Role Hardiness in relation Early Maladaptive Schemas With Cognitive Emotion Regulation in Women Freed from Substance use Disorder in VakilAbad Central Prison Mashhad", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25, 3, 2018, 317-326. magiran.com/p1867793
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال