ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا غازی، ناصر مقربیان، محمد قلی زاده، یاسر تبرایی، مصطفی راد ، (1397). بررسی تاثیر راه اندازی طبق الگوی مبتنی بر شواهد برتهوع بیماران پس از جراحی هرنی اینگوینال: یک کارآزمایی بالینی تصادفی، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25(3)، 309-315. magiran.com/p1867794
Zahra Ghazi, Naser Mogharrabian, Mohammad Gholizade, Yaser Tabaraei, Mostafa Rad , (2018). Investigating the Effect of ambulation according to Evidence-Based Pattern on Patients After inguinal Hernia surjery: A Randomized Clinical Trial, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25(3), 309-315. magiran.com/p1867794
زهرا غازی، ناصر مقربیان، محمد قلی زاده، یاسر تبرایی، مصطفی راد ، بررسی تاثیر راه اندازی طبق الگوی مبتنی بر شواهد برتهوع بیماران پس از جراحی هرنی اینگوینال: یک کارآزمایی بالینی تصادفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1397؛ 25(3): 309-315. magiran.com/p1867794
Zahra Ghazi, Naser Mogharrabian, Mohammad Gholizade, Yaser Tabaraei, Mostafa Rad , Investigating the Effect of ambulation according to Evidence-Based Pattern on Patients After inguinal Hernia surjery: A Randomized Clinical Trial, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2018; 25(3): 309-315. magiran.com/p1867794
زهرا غازی، ناصر مقربیان، محمد قلی زاده، یاسر تبرایی، مصطفی راد ، "بررسی تاثیر راه اندازی طبق الگوی مبتنی بر شواهد برتهوع بیماران پس از جراحی هرنی اینگوینال: یک کارآزمایی بالینی تصادفی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 25، شماره 3 (1397): 309-315. magiran.com/p1867794
Zahra Ghazi, Naser Mogharrabian, Mohammad Gholizade, Yaser Tabaraei, Mostafa Rad , "Investigating the Effect of ambulation according to Evidence-Based Pattern on Patients After inguinal Hernia surjery: A Randomized Clinical Trial", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 25, no.3 (2018): 309-315. magiran.com/p1867794
زهرا غازی، ناصر مقربیان، محمد قلی زاده، یاسر تبرایی، مصطفی راد ، (1397). 'بررسی تاثیر راه اندازی طبق الگوی مبتنی بر شواهد برتهوع بیماران پس از جراحی هرنی اینگوینال: یک کارآزمایی بالینی تصادفی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25(3)، صص.309-315. magiran.com/p1867794
Zahra Ghazi, Naser Mogharrabian, Mohammad Gholizade, Yaser Tabaraei, Mostafa Rad , (2018). 'Investigating the Effect of ambulation according to Evidence-Based Pattern on Patients After inguinal Hernia surjery: A Randomized Clinical Trial', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25(3), pp.309-315. magiran.com/p1867794
زهرا غازی؛ ناصر مقربیان؛ محمد قلی زاده؛ یاسر تبرایی؛ مصطفی راد . "بررسی تاثیر راه اندازی طبق الگوی مبتنی بر شواهد برتهوع بیماران پس از جراحی هرنی اینگوینال: یک کارآزمایی بالینی تصادفی". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25 ،3 ، 1397، 309-315. magiran.com/p1867794
Zahra Ghazi; Naser Mogharrabian; Mohammad Gholizade; Yaser Tabaraei; Mostafa Rad . "Investigating the Effect of ambulation according to Evidence-Based Pattern on Patients After inguinal Hernia surjery: A Randomized Clinical Trial", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25, 3, 2018, 309-315. magiran.com/p1867794
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال