ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد بازدار، لیلا کهن ، امید طبیعی، (1397). بررسی تاثیر آلودگی هوا بر کیفیت پارامترهای مایع انزالی مردان در منطقه صنعتی عسلویه، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25(3)، 297-302. magiran.com/p1867796
Mohammad Bazdar, Leila Kohan, Omid Tabiee, (2018). The effect of air pollution on men's semen quality parameters in Asaluyeh industrial area, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25(3), 297-302. magiran.com/p1867796
محمد بازدار، لیلا کهن ، امید طبیعی، بررسی تاثیر آلودگی هوا بر کیفیت پارامترهای مایع انزالی مردان در منطقه صنعتی عسلویه. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1397؛ 25(3): 297-302. magiran.com/p1867796
Mohammad Bazdar, Leila Kohan, Omid Tabiee, The effect of air pollution on men's semen quality parameters in Asaluyeh industrial area, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2018; 25(3): 297-302. magiran.com/p1867796
محمد بازدار، لیلا کهن ، امید طبیعی، "بررسی تاثیر آلودگی هوا بر کیفیت پارامترهای مایع انزالی مردان در منطقه صنعتی عسلویه"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 25، شماره 3 (1397): 297-302. magiran.com/p1867796
Mohammad Bazdar, Leila Kohan, Omid Tabiee, "The effect of air pollution on men's semen quality parameters in Asaluyeh industrial area", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 25, no.3 (2018): 297-302. magiran.com/p1867796
محمد بازدار، لیلا کهن ، امید طبیعی، (1397). 'بررسی تاثیر آلودگی هوا بر کیفیت پارامترهای مایع انزالی مردان در منطقه صنعتی عسلویه'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25(3)، صص.297-302. magiran.com/p1867796
Mohammad Bazdar, Leila Kohan, Omid Tabiee, (2018). 'The effect of air pollution on men's semen quality parameters in Asaluyeh industrial area', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25(3), pp.297-302. magiran.com/p1867796
محمد بازدار؛ لیلا کهن ؛ امید طبیعی. "بررسی تاثیر آلودگی هوا بر کیفیت پارامترهای مایع انزالی مردان در منطقه صنعتی عسلویه". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25 ،3 ، 1397، 297-302. magiran.com/p1867796
Mohammad Bazdar; Leila Kohan; Omid Tabiee. "The effect of air pollution on men's semen quality parameters in Asaluyeh industrial area", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25, 3, 2018, 297-302. magiran.com/p1867796
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال