ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهناز ترخاصی، سمیه طزری، سحر اقبالی، علی حسین زاده، صدیقه رستاقی، حسن ناعمی ، (1397). بررسی شیوع شپش سر در مدارس ابتدایی شهرستان سبزوار(مطالعه توصیفی - مقطعی)، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25(3)، 287-296. magiran.com/p1867797
Mahnaz Tarkhasi, Somayeh Tazari, Sahar Eghbali, Ali Hosseinzadeh, Sedighe Rastaghi, Hassan Naemi , (2018). Assessment of prevalence of pediculus capitis and its effective factors in elmentery schools of sabzevar(Descriptive-cross sectional study), Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25(3), 287-296. magiran.com/p1867797
مهناز ترخاصی، سمیه طزری، سحر اقبالی، علی حسین زاده، صدیقه رستاقی، حسن ناعمی ، بررسی شیوع شپش سر در مدارس ابتدایی شهرستان سبزوار(مطالعه توصیفی - مقطعی). مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1397؛ 25(3): 287-296. magiran.com/p1867797
Mahnaz Tarkhasi, Somayeh Tazari, Sahar Eghbali, Ali Hosseinzadeh, Sedighe Rastaghi, Hassan Naemi , Assessment of prevalence of pediculus capitis and its effective factors in elmentery schools of sabzevar(Descriptive-cross sectional study), Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2018; 25(3): 287-296. magiran.com/p1867797
مهناز ترخاصی، سمیه طزری، سحر اقبالی، علی حسین زاده، صدیقه رستاقی، حسن ناعمی ، "بررسی شیوع شپش سر در مدارس ابتدایی شهرستان سبزوار(مطالعه توصیفی - مقطعی)"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 25، شماره 3 (1397): 287-296. magiran.com/p1867797
Mahnaz Tarkhasi, Somayeh Tazari, Sahar Eghbali, Ali Hosseinzadeh, Sedighe Rastaghi, Hassan Naemi , "Assessment of prevalence of pediculus capitis and its effective factors in elmentery schools of sabzevar(Descriptive-cross sectional study)", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 25, no.3 (2018): 287-296. magiran.com/p1867797
مهناز ترخاصی، سمیه طزری، سحر اقبالی، علی حسین زاده، صدیقه رستاقی، حسن ناعمی ، (1397). 'بررسی شیوع شپش سر در مدارس ابتدایی شهرستان سبزوار(مطالعه توصیفی - مقطعی)'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25(3)، صص.287-296. magiran.com/p1867797
Mahnaz Tarkhasi, Somayeh Tazari, Sahar Eghbali, Ali Hosseinzadeh, Sedighe Rastaghi, Hassan Naemi , (2018). 'Assessment of prevalence of pediculus capitis and its effective factors in elmentery schools of sabzevar(Descriptive-cross sectional study)', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25(3), pp.287-296. magiran.com/p1867797
مهناز ترخاصی؛ سمیه طزری؛ سحر اقبالی؛ علی حسین زاده؛ صدیقه رستاقی؛ حسن ناعمی . "بررسی شیوع شپش سر در مدارس ابتدایی شهرستان سبزوار(مطالعه توصیفی - مقطعی)". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25 ،3 ، 1397، 287-296. magiran.com/p1867797
Mahnaz Tarkhasi; Somayeh Tazari; Sahar Eghbali; Ali Hosseinzadeh; Sedighe Rastaghi; Hassan Naemi . "Assessment of prevalence of pediculus capitis and its effective factors in elmentery schools of sabzevar(Descriptive-cross sectional study)", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25, 3, 2018, 287-296. magiran.com/p1867797
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال