ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحیم گل محمدی، محمدرضا مهاجری، مطهره گل محمدی، (1397). بررسی بیان نشانگر HMWCKدر هیپر پلازی خوش خیم و آدنو کاسینومای پروستات با روش هیستولوژی وایمونوهیستوشیمی، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25(3)، 271-278. magiran.com/p1867799
Rahim Golmohammadi , Mohammadreza Mohajeri, Motahareh Golmohammadi, (2018). The effect of the marker expression HMWCK in Benign prostatic hyperplasia (BPH) and Adenocarcinoma by immunohidtochemistery an histology methods, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25(3), 271-278. magiran.com/p1867799
رحیم گل محمدی، محمدرضا مهاجری، مطهره گل محمدی، بررسی بیان نشانگر HMWCKدر هیپر پلازی خوش خیم و آدنو کاسینومای پروستات با روش هیستولوژی وایمونوهیستوشیمی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1397؛ 25(3): 271-278. magiran.com/p1867799
Rahim Golmohammadi , Mohammadreza Mohajeri, Motahareh Golmohammadi, The effect of the marker expression HMWCK in Benign prostatic hyperplasia (BPH) and Adenocarcinoma by immunohidtochemistery an histology methods, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2018; 25(3): 271-278. magiran.com/p1867799
رحیم گل محمدی، محمدرضا مهاجری، مطهره گل محمدی، "بررسی بیان نشانگر HMWCKدر هیپر پلازی خوش خیم و آدنو کاسینومای پروستات با روش هیستولوژی وایمونوهیستوشیمی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 25، شماره 3 (1397): 271-278. magiran.com/p1867799
Rahim Golmohammadi , Mohammadreza Mohajeri, Motahareh Golmohammadi, "The effect of the marker expression HMWCK in Benign prostatic hyperplasia (BPH) and Adenocarcinoma by immunohidtochemistery an histology methods", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 25, no.3 (2018): 271-278. magiran.com/p1867799
رحیم گل محمدی، محمدرضا مهاجری، مطهره گل محمدی، (1397). 'بررسی بیان نشانگر HMWCKدر هیپر پلازی خوش خیم و آدنو کاسینومای پروستات با روش هیستولوژی وایمونوهیستوشیمی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25(3)، صص.271-278. magiran.com/p1867799
Rahim Golmohammadi , Mohammadreza Mohajeri, Motahareh Golmohammadi, (2018). 'The effect of the marker expression HMWCK in Benign prostatic hyperplasia (BPH) and Adenocarcinoma by immunohidtochemistery an histology methods', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25(3), pp.271-278. magiran.com/p1867799
رحیم گل محمدی؛ محمدرضا مهاجری؛ مطهره گل محمدی. "بررسی بیان نشانگر HMWCKدر هیپر پلازی خوش خیم و آدنو کاسینومای پروستات با روش هیستولوژی وایمونوهیستوشیمی". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25 ،3 ، 1397، 271-278. magiran.com/p1867799
Rahim Golmohammadi ; Mohammadreza Mohajeri; Motahareh Golmohammadi. "The effect of the marker expression HMWCK in Benign prostatic hyperplasia (BPH) and Adenocarcinoma by immunohidtochemistery an histology methods", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25, 3, 2018, 271-278. magiran.com/p1867799
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال