ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالحسن علیجانپور، مجید کلباسی ، رامین کفشگری، سکینه کمالی آهنگر، (1397). بررسی ویژگی های دموگرافیکی و بالینی بیماران مبتلا به آبسه محل تزریق گلوتئال در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل حد فاصل سال های 1382-1396، فصلنامه جراحی ایران، 26(1)، 24-29. magiran.com/p1868236
Dr Majid Kalbasi , (2018). Evaluation of Demographic and Clinical Features of Patients with Gluteal Injection Abscess during 2004 to 2017 in Babol City, Iranian Journal of Surgery, 26(1), 24-29. magiran.com/p1868236
ابوالحسن علیجانپور، مجید کلباسی ، رامین کفشگری، سکینه کمالی آهنگر، بررسی ویژگی های دموگرافیکی و بالینی بیماران مبتلا به آبسه محل تزریق گلوتئال در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل حد فاصل سال های 1382-1396. فصلنامه جراحی ایران، 1397؛ 26(1): 24-29. magiran.com/p1868236
Dr Majid Kalbasi , Evaluation of Demographic and Clinical Features of Patients with Gluteal Injection Abscess during 2004 to 2017 in Babol City, Iranian Journal of Surgery, 2018; 26(1): 24-29. magiran.com/p1868236
ابوالحسن علیجانپور، مجید کلباسی ، رامین کفشگری، سکینه کمالی آهنگر، "بررسی ویژگی های دموگرافیکی و بالینی بیماران مبتلا به آبسه محل تزریق گلوتئال در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل حد فاصل سال های 1382-1396"، فصلنامه جراحی ایران 26، شماره 1 (1397): 24-29. magiran.com/p1868236
Dr Majid Kalbasi , "Evaluation of Demographic and Clinical Features of Patients with Gluteal Injection Abscess during 2004 to 2017 in Babol City", Iranian Journal of Surgery 26, no.1 (2018): 24-29. magiran.com/p1868236
ابوالحسن علیجانپور، مجید کلباسی ، رامین کفشگری، سکینه کمالی آهنگر، (1397). 'بررسی ویژگی های دموگرافیکی و بالینی بیماران مبتلا به آبسه محل تزریق گلوتئال در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل حد فاصل سال های 1382-1396'، فصلنامه جراحی ایران، 26(1)، صص.24-29. magiran.com/p1868236
Dr Majid Kalbasi , (2018). 'Evaluation of Demographic and Clinical Features of Patients with Gluteal Injection Abscess during 2004 to 2017 in Babol City', Iranian Journal of Surgery, 26(1), pp.24-29. magiran.com/p1868236
ابوالحسن علیجانپور؛ مجید کلباسی ؛ رامین کفشگری؛ سکینه کمالی آهنگر. "بررسی ویژگی های دموگرافیکی و بالینی بیماران مبتلا به آبسه محل تزریق گلوتئال در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل حد فاصل سال های 1382-1396". فصلنامه جراحی ایران، 26 ،1 ، 1397، 24-29. magiran.com/p1868236
Dr Majid Kalbasi . "Evaluation of Demographic and Clinical Features of Patients with Gluteal Injection Abscess during 2004 to 2017 in Babol City", Iranian Journal of Surgery, 26, 1, 2018, 24-29. magiran.com/p1868236
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال