ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جلیل شفق کلوانق، اباصلت آزادمرد طالش مکاییل، یعقوب راعی، سعید زهتاب سلماسی، صدیف آزادمرد دمیرچی، سهیلا دست برهان، (1397). ارزیابی صفات مورفولوژیکی، اجزای عملکرد و محتوای اسانس بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) تحت تداخل علف های هرز، فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 28(2)، 135-150. magiran.com/p1868588
Jalil Shafagh-Kolvanagh , Abasalt Azadmard-Taleshmikaeel, Yaegoob Raei, Saeid Zehtab-Salmasi, Sodeif Azadmard-Damirchi, Soheila Dastborhan, (2018). Evaluation of Morphological Traits, Yield Components and Essential Oil Content of Dragon's Head (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) under Weed Interference Periods, Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 28(2), 135-150. magiran.com/p1868588
جلیل شفق کلوانق، اباصلت آزادمرد طالش مکاییل، یعقوب راعی، سعید زهتاب سلماسی، صدیف آزادمرد دمیرچی، سهیلا دست برهان، ارزیابی صفات مورفولوژیکی، اجزای عملکرد و محتوای اسانس بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) تحت تداخل علف های هرز. فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 1397؛ 28(2): 135-150. magiran.com/p1868588
Jalil Shafagh-Kolvanagh , Abasalt Azadmard-Taleshmikaeel, Yaegoob Raei, Saeid Zehtab-Salmasi, Sodeif Azadmard-Damirchi, Soheila Dastborhan, Evaluation of Morphological Traits, Yield Components and Essential Oil Content of Dragon's Head (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) under Weed Interference Periods, Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 2018; 28(2): 135-150. magiran.com/p1868588
جلیل شفق کلوانق، اباصلت آزادمرد طالش مکاییل، یعقوب راعی، سعید زهتاب سلماسی، صدیف آزادمرد دمیرچی، سهیلا دست برهان، "ارزیابی صفات مورفولوژیکی، اجزای عملکرد و محتوای اسانس بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) تحت تداخل علف های هرز"، فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار 28، شماره 2 (1397): 135-150. magiran.com/p1868588
Jalil Shafagh-Kolvanagh , Abasalt Azadmard-Taleshmikaeel, Yaegoob Raei, Saeid Zehtab-Salmasi, Sodeif Azadmard-Damirchi, Soheila Dastborhan, "Evaluation of Morphological Traits, Yield Components and Essential Oil Content of Dragon's Head (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) under Weed Interference Periods", Journal of Agricultural Science and Sustainable Production 28, no.2 (2018): 135-150. magiran.com/p1868588
جلیل شفق کلوانق، اباصلت آزادمرد طالش مکاییل، یعقوب راعی، سعید زهتاب سلماسی، صدیف آزادمرد دمیرچی، سهیلا دست برهان، (1397). 'ارزیابی صفات مورفولوژیکی، اجزای عملکرد و محتوای اسانس بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) تحت تداخل علف های هرز'، فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 28(2)، صص.135-150. magiran.com/p1868588
Jalil Shafagh-Kolvanagh , Abasalt Azadmard-Taleshmikaeel, Yaegoob Raei, Saeid Zehtab-Salmasi, Sodeif Azadmard-Damirchi, Soheila Dastborhan, (2018). 'Evaluation of Morphological Traits, Yield Components and Essential Oil Content of Dragon's Head (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) under Weed Interference Periods', Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 28(2), pp.135-150. magiran.com/p1868588
جلیل شفق کلوانق؛ اباصلت آزادمرد طالش مکاییل؛ یعقوب راعی؛ سعید زهتاب سلماسی؛ صدیف آزادمرد دمیرچی؛ سهیلا دست برهان. "ارزیابی صفات مورفولوژیکی، اجزای عملکرد و محتوای اسانس بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) تحت تداخل علف های هرز". فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 28 ،2 ، 1397، 135-150. magiran.com/p1868588
Jalil Shafagh-Kolvanagh ; Abasalt Azadmard-Taleshmikaeel; Yaegoob Raei; Saeid Zehtab-Salmasi; Sodeif Azadmard-Damirchi; Soheila Dastborhan. "Evaluation of Morphological Traits, Yield Components and Essential Oil Content of Dragon's Head (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) under Weed Interference Periods", Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 28, 2, 2018, 135-150. magiran.com/p1868588
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال