ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد نجاری ، (1396). مهلتی بایست تا خون شیر شد (زایش شمس تبریزی از خون حسین بن منصور حلاج در یک نسخه تعزیه)، مجله ادبیات عرفانی، 9(17)، 145-158. magiran.com/p1869353
Mohammad Najjari , (2018). Time is Needed for Blood to Change to Milk (Shams Tabrizi's Birth from the Blood of Hossein Ibn Mansour Halaj in One Ta zieh Script), Mystical Literature, 9(17), 145-158. magiran.com/p1869353
محمد نجاری ، مهلتی بایست تا خون شیر شد (زایش شمس تبریزی از خون حسین بن منصور حلاج در یک نسخه تعزیه). مجله ادبیات عرفانی، 1396؛ 9(17): 145-158. magiran.com/p1869353
Mohammad Najjari , Time is Needed for Blood to Change to Milk (Shams Tabrizi's Birth from the Blood of Hossein Ibn Mansour Halaj in One Ta zieh Script), Mystical Literature, 2018; 9(17): 145-158. magiran.com/p1869353
محمد نجاری ، "مهلتی بایست تا خون شیر شد (زایش شمس تبریزی از خون حسین بن منصور حلاج در یک نسخه تعزیه)"، مجله ادبیات عرفانی 9، شماره 17 (1396): 145-158. magiran.com/p1869353
Mohammad Najjari , "Time is Needed for Blood to Change to Milk (Shams Tabrizi's Birth from the Blood of Hossein Ibn Mansour Halaj in One Ta zieh Script)", Mystical Literature 9, no.17 (2018): 145-158. magiran.com/p1869353
محمد نجاری ، (1396). 'مهلتی بایست تا خون شیر شد (زایش شمس تبریزی از خون حسین بن منصور حلاج در یک نسخه تعزیه)'، مجله ادبیات عرفانی، 9(17)، صص.145-158. magiran.com/p1869353
Mohammad Najjari , (2018). 'Time is Needed for Blood to Change to Milk (Shams Tabrizi's Birth from the Blood of Hossein Ibn Mansour Halaj in One Ta zieh Script)', Mystical Literature, 9(17), pp.145-158. magiran.com/p1869353
محمد نجاری . "مهلتی بایست تا خون شیر شد (زایش شمس تبریزی از خون حسین بن منصور حلاج در یک نسخه تعزیه)". مجله ادبیات عرفانی، 9 ،17 ، 1396، 145-158. magiran.com/p1869353
Mohammad Najjari . "Time is Needed for Blood to Change to Milk (Shams Tabrizi's Birth from the Blood of Hossein Ibn Mansour Halaj in One Ta zieh Script)", Mystical Literature, 9, 17, 2018, 145-158. magiran.com/p1869353
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال