ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا حیاتی ، سمیه جباری، (1396). بررسی و تحلیل کلان نمادهای تقابل ساز در مثنوی و غزلیات شمس مورد مطالعه: کلان نمادهای «شیر» و «خورشید»، مجله ادبیات عرفانی، 9(17)، 29-58. magiran.com/p1869360
Zahra Hayati , Somayeh Jabari, (2018). Analysis of Contrastive Macro-Symbols in Mathnavi and Ghazaliat of Shams: The Case Study of Lion and Sun Macro- Symbols, Mystical Literature, 9(17), 29-58. magiran.com/p1869360
زهرا حیاتی ، سمیه جباری، بررسی و تحلیل کلان نمادهای تقابل ساز در مثنوی و غزلیات شمس مورد مطالعه: کلان نمادهای «شیر» و «خورشید». مجله ادبیات عرفانی، 1396؛ 9(17): 29-58. magiran.com/p1869360
Zahra Hayati , Somayeh Jabari, Analysis of Contrastive Macro-Symbols in Mathnavi and Ghazaliat of Shams: The Case Study of Lion and Sun Macro- Symbols, Mystical Literature, 2018; 9(17): 29-58. magiran.com/p1869360
زهرا حیاتی ، سمیه جباری، "بررسی و تحلیل کلان نمادهای تقابل ساز در مثنوی و غزلیات شمس مورد مطالعه: کلان نمادهای «شیر» و «خورشید»"، مجله ادبیات عرفانی 9، شماره 17 (1396): 29-58. magiran.com/p1869360
Zahra Hayati , Somayeh Jabari, "Analysis of Contrastive Macro-Symbols in Mathnavi and Ghazaliat of Shams: The Case Study of Lion and Sun Macro- Symbols", Mystical Literature 9, no.17 (2018): 29-58. magiran.com/p1869360
زهرا حیاتی ، سمیه جباری، (1396). 'بررسی و تحلیل کلان نمادهای تقابل ساز در مثنوی و غزلیات شمس مورد مطالعه: کلان نمادهای «شیر» و «خورشید»'، مجله ادبیات عرفانی، 9(17)، صص.29-58. magiran.com/p1869360
Zahra Hayati , Somayeh Jabari, (2018). 'Analysis of Contrastive Macro-Symbols in Mathnavi and Ghazaliat of Shams: The Case Study of Lion and Sun Macro- Symbols', Mystical Literature, 9(17), pp.29-58. magiran.com/p1869360
زهرا حیاتی ؛ سمیه جباری. "بررسی و تحلیل کلان نمادهای تقابل ساز در مثنوی و غزلیات شمس مورد مطالعه: کلان نمادهای «شیر» و «خورشید»". مجله ادبیات عرفانی، 9 ،17 ، 1396، 29-58. magiran.com/p1869360
Zahra Hayati ; Somayeh Jabari. "Analysis of Contrastive Macro-Symbols in Mathnavi and Ghazaliat of Shams: The Case Study of Lion and Sun Macro- Symbols", Mystical Literature, 9, 17, 2018, 29-58. magiran.com/p1869360
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال