ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالمهدی نصیرزاده، ابوالفضل فراهانی، مریم وطن دوست، (1397). تحلیل و بررسی عوامل موثر در کارآفرینی دانش آموختگان تربیت بدنی کشور، مجله مطالعات مدیریت ورزشی، 10(47)، 131-152. magiran.com/p1869702
Abdolmahdi Nasirzadeh , Abolfazl Farahani, Maryam Vatandoust, (2018). Investigating and Analyzing Effective Factors on Entrepreneurship of Iranian Physical Education Graduates, Journal of Sport Management Review, 10(47), 131-152. magiran.com/p1869702
عبدالمهدی نصیرزاده، ابوالفضل فراهانی، مریم وطن دوست، تحلیل و بررسی عوامل موثر در کارآفرینی دانش آموختگان تربیت بدنی کشور. مجله مطالعات مدیریت ورزشی، 1397؛ 10(47): 131-152. magiran.com/p1869702
Abdolmahdi Nasirzadeh , Abolfazl Farahani, Maryam Vatandoust, Investigating and Analyzing Effective Factors on Entrepreneurship of Iranian Physical Education Graduates, Journal of Sport Management Review, 2018; 10(47): 131-152. magiran.com/p1869702
عبدالمهدی نصیرزاده، ابوالفضل فراهانی، مریم وطن دوست، "تحلیل و بررسی عوامل موثر در کارآفرینی دانش آموختگان تربیت بدنی کشور"، مجله مطالعات مدیریت ورزشی 10، شماره 47 (1397): 131-152. magiran.com/p1869702
Abdolmahdi Nasirzadeh , Abolfazl Farahani, Maryam Vatandoust, "Investigating and Analyzing Effective Factors on Entrepreneurship of Iranian Physical Education Graduates", Journal of Sport Management Review 10, no.47 (2018): 131-152. magiran.com/p1869702
عبدالمهدی نصیرزاده، ابوالفضل فراهانی، مریم وطن دوست، (1397). 'تحلیل و بررسی عوامل موثر در کارآفرینی دانش آموختگان تربیت بدنی کشور'، مجله مطالعات مدیریت ورزشی، 10(47)، صص.131-152. magiran.com/p1869702
Abdolmahdi Nasirzadeh , Abolfazl Farahani, Maryam Vatandoust, (2018). 'Investigating and Analyzing Effective Factors on Entrepreneurship of Iranian Physical Education Graduates', Journal of Sport Management Review, 10(47), pp.131-152. magiran.com/p1869702
عبدالمهدی نصیرزاده؛ ابوالفضل فراهانی؛ مریم وطن دوست. "تحلیل و بررسی عوامل موثر در کارآفرینی دانش آموختگان تربیت بدنی کشور". مجله مطالعات مدیریت ورزشی، 10 ،47 ، 1397، 131-152. magiran.com/p1869702
Abdolmahdi Nasirzadeh ; Abolfazl Farahani; Maryam Vatandoust. "Investigating and Analyzing Effective Factors on Entrepreneurship of Iranian Physical Education Graduates", Journal of Sport Management Review, 10, 47, 2018, 131-152. magiran.com/p1869702
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال