ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
انیس میری، ثریا ضیایی، (1397). عوامل موثر برموفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 24(93)، 89-110. magiran.com/p1870119
Anis Amiri , (2018). Factors affecting customer relationship management in public libraries, Research on Information Scienc & Public Libraries, 24(93), 89-110. magiran.com/p1870119
انیس میری، ثریا ضیایی، عوامل موثر برموفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 1397؛ 24(93): 89-110. magiran.com/p1870119
Anis Amiri , Factors affecting customer relationship management in public libraries, Research on Information Scienc & Public Libraries, 2018; 24(93): 89-110. magiran.com/p1870119
انیس میری، ثریا ضیایی، "عوامل موثر برموفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی"، فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی 24، شماره 93 (1397): 89-110. magiran.com/p1870119
Anis Amiri , "Factors affecting customer relationship management in public libraries", Research on Information Scienc & Public Libraries 24, no.93 (2018): 89-110. magiran.com/p1870119
انیس میری، ثریا ضیایی، (1397). 'عوامل موثر برموفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی'، فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 24(93)، صص.89-110. magiran.com/p1870119
Anis Amiri , (2018). 'Factors affecting customer relationship management in public libraries', Research on Information Scienc & Public Libraries, 24(93), pp.89-110. magiran.com/p1870119
انیس میری؛ ثریا ضیایی. "عوامل موثر برموفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی". فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 24 ،93 ، 1397، 89-110. magiran.com/p1870119
Anis Amiri . "Factors affecting customer relationship management in public libraries", Research on Information Scienc & Public Libraries, 24, 93, 2018, 89-110. magiran.com/p1870119
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال