ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احسان امیربیک، احمد حسن آبادی، حسن نصیری مقدم، (1397). اثر سطوح مختلف پودر عصاره گیاه یوکا (Yucca Schidigera) در جیره غذایی بر عملکرد، متابولیت های خون، سیستم ایمنی و صفات لاشه جوجه های گوشتی، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 10(1)، 69-80. magiran.com/p1870253
Ehsan Amirbeik, Ahmad Hassanabadi, Hassan Nassiri Moghaddam, (2018). The Effect of Different Dietary Levels of Yucca Schidigera Extract Powder on Performance, Blood Metabolites, Immune System and Carcass Traits of Broiler Chickens, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 10(1), 69-80. magiran.com/p1870253
احسان امیربیک، احمد حسن آبادی، حسن نصیری مقدم، اثر سطوح مختلف پودر عصاره گیاه یوکا (Yucca Schidigera) در جیره غذایی بر عملکرد، متابولیت های خون، سیستم ایمنی و صفات لاشه جوجه های گوشتی. فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 1397؛ 10(1): 69-80. magiran.com/p1870253
Ehsan Amirbeik, Ahmad Hassanabadi, Hassan Nassiri Moghaddam, The Effect of Different Dietary Levels of Yucca Schidigera Extract Powder on Performance, Blood Metabolites, Immune System and Carcass Traits of Broiler Chickens, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 2018; 10(1): 69-80. magiran.com/p1870253
احسان امیربیک، احمد حسن آبادی، حسن نصیری مقدم، "اثر سطوح مختلف پودر عصاره گیاه یوکا (Yucca Schidigera) در جیره غذایی بر عملکرد، متابولیت های خون، سیستم ایمنی و صفات لاشه جوجه های گوشتی"، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 10، شماره 1 (1397): 69-80. magiran.com/p1870253
Ehsan Amirbeik, Ahmad Hassanabadi, Hassan Nassiri Moghaddam, "The Effect of Different Dietary Levels of Yucca Schidigera Extract Powder on Performance, Blood Metabolites, Immune System and Carcass Traits of Broiler Chickens", Iranian Journal of Animal Science Reaserch 10, no.1 (2018): 69-80. magiran.com/p1870253
احسان امیربیک، احمد حسن آبادی، حسن نصیری مقدم، (1397). 'اثر سطوح مختلف پودر عصاره گیاه یوکا (Yucca Schidigera) در جیره غذایی بر عملکرد، متابولیت های خون، سیستم ایمنی و صفات لاشه جوجه های گوشتی'، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 10(1)، صص.69-80. magiran.com/p1870253
Ehsan Amirbeik, Ahmad Hassanabadi, Hassan Nassiri Moghaddam, (2018). 'The Effect of Different Dietary Levels of Yucca Schidigera Extract Powder on Performance, Blood Metabolites, Immune System and Carcass Traits of Broiler Chickens', Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 10(1), pp.69-80. magiran.com/p1870253
احسان امیربیک؛ احمد حسن آبادی؛ حسن نصیری مقدم. "اثر سطوح مختلف پودر عصاره گیاه یوکا (Yucca Schidigera) در جیره غذایی بر عملکرد، متابولیت های خون، سیستم ایمنی و صفات لاشه جوجه های گوشتی". فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 10 ،1 ، 1397، 69-80. magiran.com/p1870253
Ehsan Amirbeik; Ahmad Hassanabadi; Hassan Nassiri Moghaddam. "The Effect of Different Dietary Levels of Yucca Schidigera Extract Powder on Performance, Blood Metabolites, Immune System and Carcass Traits of Broiler Chickens", Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 10, 1, 2018, 69-80. magiran.com/p1870253
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال