ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کیاچهر بهفرنیا، مجید رستمی، (1397). تاثیر نسبت محلول قلیایی به سرباره بر نفوذپذیری بتن قلیا فعال سربارهای، نشریه مهندسی عمران فردوسی، 31(1)، 99-112. magiran.com/p1870373
Kiachehr Behfarnia, Majid Rostami, (2018). The Effect of Alkaline Solution-to-Slag Ratio on Permeability of Alkali Activated Slag Concrete, Journal of Civil Engineering Ferdowsi, 31(1), 99-112. magiran.com/p1870373
کیاچهر بهفرنیا، مجید رستمی، تاثیر نسبت محلول قلیایی به سرباره بر نفوذپذیری بتن قلیا فعال سربارهای. نشریه مهندسی عمران فردوسی، 1397؛ 31(1): 99-112. magiran.com/p1870373
Kiachehr Behfarnia, Majid Rostami, The Effect of Alkaline Solution-to-Slag Ratio on Permeability of Alkali Activated Slag Concrete, Journal of Civil Engineering Ferdowsi, 2018; 31(1): 99-112. magiran.com/p1870373
کیاچهر بهفرنیا، مجید رستمی، "تاثیر نسبت محلول قلیایی به سرباره بر نفوذپذیری بتن قلیا فعال سربارهای"، نشریه مهندسی عمران فردوسی 31، شماره 1 (1397): 99-112. magiran.com/p1870373
Kiachehr Behfarnia, Majid Rostami, "The Effect of Alkaline Solution-to-Slag Ratio on Permeability of Alkali Activated Slag Concrete", Journal of Civil Engineering Ferdowsi 31, no.1 (2018): 99-112. magiran.com/p1870373
کیاچهر بهفرنیا، مجید رستمی، (1397). 'تاثیر نسبت محلول قلیایی به سرباره بر نفوذپذیری بتن قلیا فعال سربارهای'، نشریه مهندسی عمران فردوسی، 31(1)، صص.99-112. magiran.com/p1870373
Kiachehr Behfarnia, Majid Rostami, (2018). 'The Effect of Alkaline Solution-to-Slag Ratio on Permeability of Alkali Activated Slag Concrete', Journal of Civil Engineering Ferdowsi, 31(1), pp.99-112. magiran.com/p1870373
کیاچهر بهفرنیا؛ مجید رستمی. "تاثیر نسبت محلول قلیایی به سرباره بر نفوذپذیری بتن قلیا فعال سربارهای". نشریه مهندسی عمران فردوسی، 31 ،1 ، 1397، 99-112. magiran.com/p1870373
Kiachehr Behfarnia; Majid Rostami. "The Effect of Alkaline Solution-to-Slag Ratio on Permeability of Alkali Activated Slag Concrete", Journal of Civil Engineering Ferdowsi, 31, 1, 2018, 99-112. magiran.com/p1870373
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال