به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی شاملی حاجی آبادی، مهرداد مدهوشی، حسنعلی آقاجانی، محمود یحیی زاده فر، (1397). تبیین شدت اثر عوامل موثر بر پایش توسعه صنایع خلاق با استفاده از روش دیمتل، فصلنامه بهبود مدیریت، 12(39)، 51-75. magiran.com/p1870554
Mahdi Shameli Hajiabadi, Mehrdad Madhoshi , Hasanali Aghajani, Mahmood Yahyazadehfar, (2018). Determining the Intensity of the Effective Factors on Creative Industries Development Using DEMATEL Method, Journal of Improvement Management, 12(39), 51-75. magiran.com/p1870554
مهدی شاملی حاجی آبادی، مهرداد مدهوشی، حسنعلی آقاجانی، محمود یحیی زاده فر، تبیین شدت اثر عوامل موثر بر پایش توسعه صنایع خلاق با استفاده از روش دیمتل. فصلنامه بهبود مدیریت، 1397؛ 12(39): 51-75. magiran.com/p1870554
Mahdi Shameli Hajiabadi, Mehrdad Madhoshi , Hasanali Aghajani, Mahmood Yahyazadehfar, Determining the Intensity of the Effective Factors on Creative Industries Development Using DEMATEL Method, Journal of Improvement Management, 2018; 12(39): 51-75. magiran.com/p1870554
مهدی شاملی حاجی آبادی، مهرداد مدهوشی، حسنعلی آقاجانی، محمود یحیی زاده فر، "تبیین شدت اثر عوامل موثر بر پایش توسعه صنایع خلاق با استفاده از روش دیمتل"، فصلنامه بهبود مدیریت 12، شماره 39 (1397): 51-75. magiran.com/p1870554
Mahdi Shameli Hajiabadi, Mehrdad Madhoshi , Hasanali Aghajani, Mahmood Yahyazadehfar, "Determining the Intensity of the Effective Factors on Creative Industries Development Using DEMATEL Method", Journal of Improvement Management 12, no.39 (2018): 51-75. magiran.com/p1870554
مهدی شاملی حاجی آبادی، مهرداد مدهوشی، حسنعلی آقاجانی، محمود یحیی زاده فر، (1397). 'تبیین شدت اثر عوامل موثر بر پایش توسعه صنایع خلاق با استفاده از روش دیمتل'، فصلنامه بهبود مدیریت، 12(39)، صص.51-75. magiran.com/p1870554
Mahdi Shameli Hajiabadi, Mehrdad Madhoshi , Hasanali Aghajani, Mahmood Yahyazadehfar, (2018). 'Determining the Intensity of the Effective Factors on Creative Industries Development Using DEMATEL Method', Journal of Improvement Management, 12(39), pp.51-75. magiran.com/p1870554
مهدی شاملی حاجی آبادی؛ مهرداد مدهوشی؛ حسنعلی آقاجانی؛ محمود یحیی زاده فر. "تبیین شدت اثر عوامل موثر بر پایش توسعه صنایع خلاق با استفاده از روش دیمتل". فصلنامه بهبود مدیریت، 12 ،39 ، 1397، 51-75. magiran.com/p1870554
Mahdi Shameli Hajiabadi; Mehrdad Madhoshi ; Hasanali Aghajani; Mahmood Yahyazadehfar. "Determining the Intensity of the Effective Factors on Creative Industries Development Using DEMATEL Method", Journal of Improvement Management, 12, 39, 2018, 51-75. magiran.com/p1870554
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال