ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا باستانی، سید محمد جواد رزمی، علی اکبر ناجی میدانی، مرتضی بکی حسکویی، (1396). تخصیص بهینه درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی: تحلیل بهینه یابی پویا، فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی، 3(1)، 135-169. magiran.com/p1870633
, (2017). Optimal Allocation of Oil Revenues to National Development Fund: A Dynamic General Equilibrium Approach, Journal of Energy Planning And Policy Research, 3(1), 135-169. magiran.com/p1870633
علیرضا باستانی، سید محمد جواد رزمی، علی اکبر ناجی میدانی، مرتضی بکی حسکویی، تخصیص بهینه درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی: تحلیل بهینه یابی پویا. فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی، 1396؛ 3(1): 135-169. magiran.com/p1870633
, Optimal Allocation of Oil Revenues to National Development Fund: A Dynamic General Equilibrium Approach, Journal of Energy Planning And Policy Research, 2017; 3(1): 135-169. magiran.com/p1870633
علیرضا باستانی، سید محمد جواد رزمی، علی اکبر ناجی میدانی، مرتضی بکی حسکویی، "تخصیص بهینه درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی: تحلیل بهینه یابی پویا"، فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی 3، شماره 1 (1396): 135-169. magiran.com/p1870633
, "Optimal Allocation of Oil Revenues to National Development Fund: A Dynamic General Equilibrium Approach", Journal of Energy Planning And Policy Research 3, no.1 (2017): 135-169. magiran.com/p1870633
علیرضا باستانی، سید محمد جواد رزمی، علی اکبر ناجی میدانی، مرتضی بکی حسکویی، (1396). 'تخصیص بهینه درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی: تحلیل بهینه یابی پویا'، فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی، 3(1)، صص.135-169. magiran.com/p1870633
, (2017). 'Optimal Allocation of Oil Revenues to National Development Fund: A Dynamic General Equilibrium Approach', Journal of Energy Planning And Policy Research, 3(1), pp.135-169. magiran.com/p1870633
علیرضا باستانی؛ سید محمد جواد رزمی؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ مرتضی بکی حسکویی. "تخصیص بهینه درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی: تحلیل بهینه یابی پویا". فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی، 3 ،1 ، 1396، 135-169. magiran.com/p1870633
. "Optimal Allocation of Oil Revenues to National Development Fund: A Dynamic General Equilibrium Approach", Journal of Energy Planning And Policy Research, 3, 1, 2017, 135-169. magiran.com/p1870633
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال