ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید کمال صادقی، سکینه سجودی، فهیمه احمدزاده دلجوان، (1396). تاثیر انرژی های تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی وکیفیت محیط زیست در ایران، فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی، 3(1)، 171-202. magiran.com/p1870634
Seyyed Sadegh Kamali, (2017). Renewable Energy, Economic Growth and Quality of the Environment in Iran (1980  2012), Journal of Energy Planning And Policy Research, 3(1), 171-202. magiran.com/p1870634
سید کمال صادقی، سکینه سجودی، فهیمه احمدزاده دلجوان، تاثیر انرژی های تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی وکیفیت محیط زیست در ایران. فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی، 1396؛ 3(1): 171-202. magiran.com/p1870634
Seyyed Sadegh Kamali, Renewable Energy, Economic Growth and Quality of the Environment in Iran (1980  2012), Journal of Energy Planning And Policy Research, 2017; 3(1): 171-202. magiran.com/p1870634
سید کمال صادقی، سکینه سجودی، فهیمه احمدزاده دلجوان، "تاثیر انرژی های تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی وکیفیت محیط زیست در ایران"، فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی 3، شماره 1 (1396): 171-202. magiran.com/p1870634
Seyyed Sadegh Kamali, "Renewable Energy, Economic Growth and Quality of the Environment in Iran (1980  2012)", Journal of Energy Planning And Policy Research 3, no.1 (2017): 171-202. magiran.com/p1870634
سید کمال صادقی، سکینه سجودی، فهیمه احمدزاده دلجوان، (1396). 'تاثیر انرژی های تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی وکیفیت محیط زیست در ایران'، فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی، 3(1)، صص.171-202. magiran.com/p1870634
Seyyed Sadegh Kamali, (2017). 'Renewable Energy, Economic Growth and Quality of the Environment in Iran (1980  2012)', Journal of Energy Planning And Policy Research, 3(1), pp.171-202. magiran.com/p1870634
سید کمال صادقی؛ سکینه سجودی؛ فهیمه احمدزاده دلجوان. "تاثیر انرژی های تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی وکیفیت محیط زیست در ایران". فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی، 3 ،1 ، 1396، 171-202. magiran.com/p1870634
Seyyed Sadegh Kamali. "Renewable Energy, Economic Growth and Quality of the Environment in Iran (1980  2012)", Journal of Energy Planning And Policy Research, 3, 1, 2017, 171-202. magiran.com/p1870634
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال