ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا فتاحی ، (1396). توسعه مدل بهینه فنی - اقتصادی یکپارچه سازی نیروگاه هسته ای دو مداره PWR با آب شیرین کن حرارتی MED، فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی، 3(1)، 63-84. magiran.com/p1870635
Reza Fattahi, (2017). Integration of PWR Nuclear Power Plant and MED Desalination: Tecno-Economic Analysis, Journal of Energy Planning And Policy Research, 3(1), 63-84. magiran.com/p1870635
رضا فتاحی ، توسعه مدل بهینه فنی - اقتصادی یکپارچه سازی نیروگاه هسته ای دو مداره PWR با آب شیرین کن حرارتی MED. فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی، 1396؛ 3(1): 63-84. magiran.com/p1870635
Reza Fattahi, Integration of PWR Nuclear Power Plant and MED Desalination: Tecno-Economic Analysis, Journal of Energy Planning And Policy Research, 2017; 3(1): 63-84. magiran.com/p1870635
رضا فتاحی ، "توسعه مدل بهینه فنی - اقتصادی یکپارچه سازی نیروگاه هسته ای دو مداره PWR با آب شیرین کن حرارتی MED"، فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی 3، شماره 1 (1396): 63-84. magiran.com/p1870635
Reza Fattahi, "Integration of PWR Nuclear Power Plant and MED Desalination: Tecno-Economic Analysis", Journal of Energy Planning And Policy Research 3, no.1 (2017): 63-84. magiran.com/p1870635
رضا فتاحی ، (1396). 'توسعه مدل بهینه فنی - اقتصادی یکپارچه سازی نیروگاه هسته ای دو مداره PWR با آب شیرین کن حرارتی MED'، فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی، 3(1)، صص.63-84. magiran.com/p1870635
Reza Fattahi, (2017). 'Integration of PWR Nuclear Power Plant and MED Desalination: Tecno-Economic Analysis', Journal of Energy Planning And Policy Research, 3(1), pp.63-84. magiran.com/p1870635
رضا فتاحی . "توسعه مدل بهینه فنی - اقتصادی یکپارچه سازی نیروگاه هسته ای دو مداره PWR با آب شیرین کن حرارتی MED". فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی، 3 ،1 ، 1396، 63-84. magiran.com/p1870635
Reza Fattahi. "Integration of PWR Nuclear Power Plant and MED Desalination: Tecno-Economic Analysis", Journal of Energy Planning And Policy Research, 3, 1, 2017, 63-84. magiran.com/p1870635
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال