ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یلدا آزرمی، نجف جوکار، (1396). زیست و کنش صوفیانه ی میراحمد کشی در آینه ی نسخه ی خطی «تحفه الرسول و فرید المکتوبات»، نشریه تاریخ ادبیات، 9(1)، 71-90. magiran.com/p1870877
Yalda Azarmi, Najaf Jowkar, (2017). Mīr Ahmad Kashshī: His Biography and Sufi path According to the Manuscript of his  Tuhfa al-Rasūl and Farīd al-Maktūbāt', Literature History, 9(1), 71-90. magiran.com/p1870877
یلدا آزرمی، نجف جوکار، زیست و کنش صوفیانه ی میراحمد کشی در آینه ی نسخه ی خطی «تحفه الرسول و فرید المکتوبات». نشریه تاریخ ادبیات، 1396؛ 9(1): 71-90. magiran.com/p1870877
Yalda Azarmi, Najaf Jowkar, Mīr Ahmad Kashshī: His Biography and Sufi path According to the Manuscript of his  Tuhfa al-Rasūl and Farīd al-Maktūbāt', Literature History, 2017; 9(1): 71-90. magiran.com/p1870877
یلدا آزرمی، نجف جوکار، "زیست و کنش صوفیانه ی میراحمد کشی در آینه ی نسخه ی خطی «تحفه الرسول و فرید المکتوبات»"، نشریه تاریخ ادبیات 9، شماره 1 (1396): 71-90. magiran.com/p1870877
Yalda Azarmi, Najaf Jowkar, "Mīr Ahmad Kashshī: His Biography and Sufi path According to the Manuscript of his  Tuhfa al-Rasūl and Farīd al-Maktūbāt'", Literature History 9, no.1 (2017): 71-90. magiran.com/p1870877
یلدا آزرمی، نجف جوکار، (1396). 'زیست و کنش صوفیانه ی میراحمد کشی در آینه ی نسخه ی خطی «تحفه الرسول و فرید المکتوبات»'، نشریه تاریخ ادبیات، 9(1)، صص.71-90. magiran.com/p1870877
Yalda Azarmi, Najaf Jowkar, (2017). 'Mīr Ahmad Kashshī: His Biography and Sufi path According to the Manuscript of his  Tuhfa al-Rasūl and Farīd al-Maktūbāt'', Literature History, 9(1), pp.71-90. magiran.com/p1870877
یلدا آزرمی؛ نجف جوکار. "زیست و کنش صوفیانه ی میراحمد کشی در آینه ی نسخه ی خطی «تحفه الرسول و فرید المکتوبات»". نشریه تاریخ ادبیات، 9 ،1 ، 1396، 71-90. magiran.com/p1870877
Yalda Azarmi; Najaf Jowkar. "Mīr Ahmad Kashshī: His Biography and Sufi path According to the Manuscript of his  Tuhfa al-Rasūl and Farīd al-Maktūbāt'", Literature History, 9, 1, 2017, 71-90. magiran.com/p1870877
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال