ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا فرخی، حسن علیزاده، هوشنگ علیزاده، (1397). مطالعه فعالیت اینورتازها و غلظت کربوهیدرات های محلول در مراحل نموی چند گونه گل جالیز در گوجه فرنگی، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 49(2)، 71-79. magiran.com/p1871173
Zahra Farrokhi, Hassan Alizadeh , Houshang Alizadeh, (2018). Study of invertases activity and soluble sugar concentration at developmental stages of some broomrape species on tomato, Iranian Journal of Field Crop Science, 49(2), 71-79. magiran.com/p1871173
زهرا فرخی، حسن علیزاده، هوشنگ علیزاده، مطالعه فعالیت اینورتازها و غلظت کربوهیدرات های محلول در مراحل نموی چند گونه گل جالیز در گوجه فرنگی. مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 1397؛ 49(2): 71-79. magiran.com/p1871173
Zahra Farrokhi, Hassan Alizadeh , Houshang Alizadeh, Study of invertases activity and soluble sugar concentration at developmental stages of some broomrape species on tomato, Iranian Journal of Field Crop Science, 2018; 49(2): 71-79. magiran.com/p1871173
زهرا فرخی، حسن علیزاده، هوشنگ علیزاده، "مطالعه فعالیت اینورتازها و غلظت کربوهیدرات های محلول در مراحل نموی چند گونه گل جالیز در گوجه فرنگی"، مجله علوم گیاهان زراعی ایران 49، شماره 2 (1397): 71-79. magiran.com/p1871173
Zahra Farrokhi, Hassan Alizadeh , Houshang Alizadeh, "Study of invertases activity and soluble sugar concentration at developmental stages of some broomrape species on tomato", Iranian Journal of Field Crop Science 49, no.2 (2018): 71-79. magiran.com/p1871173
زهرا فرخی، حسن علیزاده، هوشنگ علیزاده، (1397). 'مطالعه فعالیت اینورتازها و غلظت کربوهیدرات های محلول در مراحل نموی چند گونه گل جالیز در گوجه فرنگی'، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 49(2)، صص.71-79. magiran.com/p1871173
Zahra Farrokhi, Hassan Alizadeh , Houshang Alizadeh, (2018). 'Study of invertases activity and soluble sugar concentration at developmental stages of some broomrape species on tomato', Iranian Journal of Field Crop Science, 49(2), pp.71-79. magiran.com/p1871173
زهرا فرخی؛ حسن علیزاده؛ هوشنگ علیزاده. "مطالعه فعالیت اینورتازها و غلظت کربوهیدرات های محلول در مراحل نموی چند گونه گل جالیز در گوجه فرنگی". مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 49 ،2 ، 1397، 71-79. magiran.com/p1871173
Zahra Farrokhi; Hassan Alizadeh ; Houshang Alizadeh. "Study of invertases activity and soluble sugar concentration at developmental stages of some broomrape species on tomato", Iranian Journal of Field Crop Science, 49, 2, 2018, 71-79. magiran.com/p1871173
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال