ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب راشکی، علی صمدی، اسماعیل نصیری، (1397). مقایسه تاثیر دو الگوی فعالیت ورزشی ساده (رکاب زدن) و پیچیده (ایروبیک) بر مقادیر عامل رشد عصبی مشتق از مغز و عملکرد شناختی دختران نوجوان، فصلنامه پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، 10(2)، 31-43. magiran.com/p1871645
Zeinab Rashki, Ali Samadi , Esamaeil Nasiri, (2018). A Comparison of the Effect of Simple (Cycling) and Complex (Aerobic) Exercise Patterns on Brain Derived Neurotrophic Factor Levels and Cognitive Function in Adolescent Girls, Sport Physiology &Management Investigations, 10(2), 31-43. magiran.com/p1871645
زینب راشکی، علی صمدی، اسماعیل نصیری، مقایسه تاثیر دو الگوی فعالیت ورزشی ساده (رکاب زدن) و پیچیده (ایروبیک) بر مقادیر عامل رشد عصبی مشتق از مغز و عملکرد شناختی دختران نوجوان. فصلنامه پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، 1397؛ 10(2): 31-43. magiran.com/p1871645
Zeinab Rashki, Ali Samadi , Esamaeil Nasiri, A Comparison of the Effect of Simple (Cycling) and Complex (Aerobic) Exercise Patterns on Brain Derived Neurotrophic Factor Levels and Cognitive Function in Adolescent Girls, Sport Physiology &Management Investigations, 2018; 10(2): 31-43. magiran.com/p1871645
زینب راشکی، علی صمدی، اسماعیل نصیری، "مقایسه تاثیر دو الگوی فعالیت ورزشی ساده (رکاب زدن) و پیچیده (ایروبیک) بر مقادیر عامل رشد عصبی مشتق از مغز و عملکرد شناختی دختران نوجوان"، فصلنامه پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش 10، شماره 2 (1397): 31-43. magiran.com/p1871645
Zeinab Rashki, Ali Samadi , Esamaeil Nasiri, "A Comparison of the Effect of Simple (Cycling) and Complex (Aerobic) Exercise Patterns on Brain Derived Neurotrophic Factor Levels and Cognitive Function in Adolescent Girls", Sport Physiology &Management Investigations 10, no.2 (2018): 31-43. magiran.com/p1871645
زینب راشکی، علی صمدی، اسماعیل نصیری، (1397). 'مقایسه تاثیر دو الگوی فعالیت ورزشی ساده (رکاب زدن) و پیچیده (ایروبیک) بر مقادیر عامل رشد عصبی مشتق از مغز و عملکرد شناختی دختران نوجوان'، فصلنامه پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، 10(2)، صص.31-43. magiran.com/p1871645
Zeinab Rashki, Ali Samadi , Esamaeil Nasiri, (2018). 'A Comparison of the Effect of Simple (Cycling) and Complex (Aerobic) Exercise Patterns on Brain Derived Neurotrophic Factor Levels and Cognitive Function in Adolescent Girls', Sport Physiology &Management Investigations, 10(2), pp.31-43. magiran.com/p1871645
زینب راشکی؛ علی صمدی؛ اسماعیل نصیری. "مقایسه تاثیر دو الگوی فعالیت ورزشی ساده (رکاب زدن) و پیچیده (ایروبیک) بر مقادیر عامل رشد عصبی مشتق از مغز و عملکرد شناختی دختران نوجوان". فصلنامه پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، 10 ،2 ، 1397، 31-43. magiran.com/p1871645
Zeinab Rashki; Ali Samadi ; Esamaeil Nasiri. "A Comparison of the Effect of Simple (Cycling) and Complex (Aerobic) Exercise Patterns on Brain Derived Neurotrophic Factor Levels and Cognitive Function in Adolescent Girls", Sport Physiology &Management Investigations, 10, 2, 2018, 31-43. magiran.com/p1871645
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال