ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا سپهوند، حیدر صیدزاده، (1397). الگوی تقویت خودکنترلی در منابع انسانی سازمان ها مبتنی بر آموزه های قرآنی، فصلنامه پژوهش های قرآنی، 23(2)، 4. magiran.com/p1872045
Reza Sepahvand, Heidar Seidzadeh, (2018). A Model for Strengthening Self-Control in the Organizations Human Resources Based on the Qur anic Doctrines, Qur'anic Researches, 23(2), 4. magiran.com/p1872045
رضا سپهوند، حیدر صیدزاده، الگوی تقویت خودکنترلی در منابع انسانی سازمان ها مبتنی بر آموزه های قرآنی. فصلنامه پژوهش های قرآنی، 1397؛ 23(2): 4. magiran.com/p1872045
Reza Sepahvand, Heidar Seidzadeh, A Model for Strengthening Self-Control in the Organizations Human Resources Based on the Qur anic Doctrines, Qur'anic Researches, 2018; 23(2): 4. magiran.com/p1872045
رضا سپهوند، حیدر صیدزاده، "الگوی تقویت خودکنترلی در منابع انسانی سازمان ها مبتنی بر آموزه های قرآنی"، فصلنامه پژوهش های قرآنی 23، شماره 2 (1397): 4. magiran.com/p1872045
Reza Sepahvand, Heidar Seidzadeh, "A Model for Strengthening Self-Control in the Organizations Human Resources Based on the Qur anic Doctrines", Qur'anic Researches 23, no.2 (2018): 4. magiran.com/p1872045
رضا سپهوند، حیدر صیدزاده، (1397). 'الگوی تقویت خودکنترلی در منابع انسانی سازمان ها مبتنی بر آموزه های قرآنی'، فصلنامه پژوهش های قرآنی، 23(2)، صص.4. magiran.com/p1872045
Reza Sepahvand, Heidar Seidzadeh, (2018). 'A Model for Strengthening Self-Control in the Organizations Human Resources Based on the Qur anic Doctrines', Qur'anic Researches, 23(2), pp.4. magiran.com/p1872045
رضا سپهوند؛ حیدر صیدزاده. "الگوی تقویت خودکنترلی در منابع انسانی سازمان ها مبتنی بر آموزه های قرآنی". فصلنامه پژوهش های قرآنی، 23 ،2 ، 1397، 4. magiran.com/p1872045
Reza Sepahvand; Heidar Seidzadeh. "A Model for Strengthening Self-Control in the Organizations Human Resources Based on the Qur anic Doctrines", Qur'anic Researches, 23, 2, 2018, 4. magiran.com/p1872045
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال