ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی افتاده فدافن ، محمدحسین امینی فرد، (1397). بررسی خصوصیات رویشی و زایشی زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیر کاربرد سطوح مختلف ورمی کمپوست زباله شهری در سال دوم آزمایش، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 34(3)، 443-456. magiran.com/p1872543
A. Oftadeh Fadafan , M.H. Aminifard, (2018). Evaluation of different levels of municipal waste vermicompost on the vegetative and reproductive characteristics of Saffron (Crocus sativus L.) in the second year of the experiment, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 34(3), 443-456. magiran.com/p1872543
علی افتاده فدافن ، محمدحسین امینی فرد، بررسی خصوصیات رویشی و زایشی زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیر کاربرد سطوح مختلف ورمی کمپوست زباله شهری در سال دوم آزمایش. مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1397؛ 34(3): 443-456. magiran.com/p1872543
A. Oftadeh Fadafan , M.H. Aminifard, Evaluation of different levels of municipal waste vermicompost on the vegetative and reproductive characteristics of Saffron (Crocus sativus L.) in the second year of the experiment, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2018; 34(3): 443-456. magiran.com/p1872543
علی افتاده فدافن ، محمدحسین امینی فرد، "بررسی خصوصیات رویشی و زایشی زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیر کاربرد سطوح مختلف ورمی کمپوست زباله شهری در سال دوم آزمایش"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 34، شماره 3 (1397): 443-456. magiran.com/p1872543
A. Oftadeh Fadafan , M.H. Aminifard, "Evaluation of different levels of municipal waste vermicompost on the vegetative and reproductive characteristics of Saffron (Crocus sativus L.) in the second year of the experiment", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 34, no.3 (2018): 443-456. magiran.com/p1872543
علی افتاده فدافن ، محمدحسین امینی فرد، (1397). 'بررسی خصوصیات رویشی و زایشی زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیر کاربرد سطوح مختلف ورمی کمپوست زباله شهری در سال دوم آزمایش'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 34(3)، صص.443-456. magiran.com/p1872543
A. Oftadeh Fadafan , M.H. Aminifard, (2018). 'Evaluation of different levels of municipal waste vermicompost on the vegetative and reproductive characteristics of Saffron (Crocus sativus L.) in the second year of the experiment', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 34(3), pp.443-456. magiran.com/p1872543
علی افتاده فدافن ؛ محمدحسین امینی فرد. "بررسی خصوصیات رویشی و زایشی زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیر کاربرد سطوح مختلف ورمی کمپوست زباله شهری در سال دوم آزمایش". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 34 ،3 ، 1397، 443-456. magiran.com/p1872543
A. Oftadeh Fadafan ; M.H. Aminifard. "Evaluation of different levels of municipal waste vermicompost on the vegetative and reproductive characteristics of Saffron (Crocus sativus L.) in the second year of the experiment", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 34, 3, 2018, 443-456. magiran.com/p1872543
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال