ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Zahra Khodagholi, Talieh Zarifian , Farin Soleimani, Maryam Khoshnood Shariati, Enayatollah Bakhshi, (2018). The effect of combined stimulation with maternal breast milk odor and non-nutritive sucking on the time of achieving independent oral feeding in premature infants, Iranian Journal of Child Neurology (IJCN), 12(4), 55-64. magiran.com/p1872615
Zahra Khodagholi, Talieh Zarifian , Farin Soleimani, Maryam Khoshnood Shariati, Enayatollah Bakhshi, The effect of combined stimulation with maternal breast milk odor and non-nutritive sucking on the time of achieving independent oral feeding in premature infants, Iranian Journal of Child Neurology (IJCN), 2018; 12(4): 55-64. magiran.com/p1872615
Zahra Khodagholi, Talieh Zarifian , Farin Soleimani, Maryam Khoshnood Shariati, Enayatollah Bakhshi, "The effect of combined stimulation with maternal breast milk odor and non-nutritive sucking on the time of achieving independent oral feeding in premature infants", Iranian Journal of Child Neurology (IJCN) 12, no.4 (2018): 55-64. magiran.com/p1872615
Zahra Khodagholi, Talieh Zarifian , Farin Soleimani, Maryam Khoshnood Shariati, Enayatollah Bakhshi, (2018). 'The effect of combined stimulation with maternal breast milk odor and non-nutritive sucking on the time of achieving independent oral feeding in premature infants', Iranian Journal of Child Neurology (IJCN), 12(4), pp.55-64. magiran.com/p1872615
Zahra Khodagholi; Talieh Zarifian ; Farin Soleimani; Maryam Khoshnood Shariati; Enayatollah Bakhshi. "The effect of combined stimulation with maternal breast milk odor and non-nutritive sucking on the time of achieving independent oral feeding in premature infants", Iranian Journal of Child Neurology (IJCN), 12, 4, 2018, 55-64. magiran.com/p1872615
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال