ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عزت ملا ابراهیمی، صغری رحیمی، (1396). بررسی روابط بینامتنیت اسطوره ای در اشعار جبرا ابراهیم جبرا (با تکیه بر اسطوره تموز)، پژوهشنامه نقد ادب عربی، 7(14)، 183-212. magiran.com/p1872964
Ezzat Molla Ebrahimi, Soqra Rahimi, (2017). The Study of Mythological Intertextual Relations in The Poems of Jabra Ibrahim Jabra (Based on the mythology of Tamoz), Arabic Literature Bulletin, 7(14), 183-212. magiran.com/p1872964
عزت ملا ابراهیمی، صغری رحیمی، بررسی روابط بینامتنیت اسطوره ای در اشعار جبرا ابراهیم جبرا (با تکیه بر اسطوره تموز). پژوهشنامه نقد ادب عربی، 1396؛ 7(14): 183-212. magiran.com/p1872964
Ezzat Molla Ebrahimi, Soqra Rahimi, The Study of Mythological Intertextual Relations in The Poems of Jabra Ibrahim Jabra (Based on the mythology of Tamoz), Arabic Literature Bulletin, 2017; 7(14): 183-212. magiran.com/p1872964
عزت ملا ابراهیمی، صغری رحیمی، "بررسی روابط بینامتنیت اسطوره ای در اشعار جبرا ابراهیم جبرا (با تکیه بر اسطوره تموز)"، پژوهشنامه نقد ادب عربی 7، شماره 14 (1396): 183-212. magiran.com/p1872964
Ezzat Molla Ebrahimi, Soqra Rahimi, "The Study of Mythological Intertextual Relations in The Poems of Jabra Ibrahim Jabra (Based on the mythology of Tamoz)", Arabic Literature Bulletin 7, no.14 (2017): 183-212. magiran.com/p1872964
عزت ملا ابراهیمی، صغری رحیمی، (1396). 'بررسی روابط بینامتنیت اسطوره ای در اشعار جبرا ابراهیم جبرا (با تکیه بر اسطوره تموز)'، پژوهشنامه نقد ادب عربی، 7(14)، صص.183-212. magiran.com/p1872964
Ezzat Molla Ebrahimi, Soqra Rahimi, (2017). 'The Study of Mythological Intertextual Relations in The Poems of Jabra Ibrahim Jabra (Based on the mythology of Tamoz)', Arabic Literature Bulletin, 7(14), pp.183-212. magiran.com/p1872964
عزت ملا ابراهیمی؛ صغری رحیمی. "بررسی روابط بینامتنیت اسطوره ای در اشعار جبرا ابراهیم جبرا (با تکیه بر اسطوره تموز)". پژوهشنامه نقد ادب عربی، 7 ،14 ، 1396، 183-212. magiran.com/p1872964
Ezzat Molla Ebrahimi; Soqra Rahimi. "The Study of Mythological Intertextual Relations in The Poems of Jabra Ibrahim Jabra (Based on the mythology of Tamoz)", Arabic Literature Bulletin, 7, 14, 2017, 183-212. magiran.com/p1872964
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال