ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته درخشان، صابر گلکاری ، بهزاد صادق زاده، (1396). ارزیابی تنوع آللی زیر واحدهای گلوتنین وزن مولکولی بالا با روش SDS-PAGE در ارقام و لاین های امید بخش گندم دیم، نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک، 1(2)، 221-232. magiran.com/p1873059
Fereshteh Derakhshan, Saber Golkari , Behzad Sadeghzadeh, (2017). Evaulation of the allelic diversity of high-molecular-weight glutenin subunits by SDS-PAGE in cultivar and dryland promising wheat genotypes, Journal of Crop Science Research in Arid Regions, 1(2), 221-232. magiran.com/p1873059
فرشته درخشان، صابر گلکاری ، بهزاد صادق زاده، ارزیابی تنوع آللی زیر واحدهای گلوتنین وزن مولکولی بالا با روش SDS-PAGE در ارقام و لاین های امید بخش گندم دیم. نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک، 1396؛ 1(2): 221-232. magiran.com/p1873059
Fereshteh Derakhshan, Saber Golkari , Behzad Sadeghzadeh, Evaulation of the allelic diversity of high-molecular-weight glutenin subunits by SDS-PAGE in cultivar and dryland promising wheat genotypes, Journal of Crop Science Research in Arid Regions, 2017; 1(2): 221-232. magiran.com/p1873059
فرشته درخشان، صابر گلکاری ، بهزاد صادق زاده، "ارزیابی تنوع آللی زیر واحدهای گلوتنین وزن مولکولی بالا با روش SDS-PAGE در ارقام و لاین های امید بخش گندم دیم"، نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک 1، شماره 2 (1396): 221-232. magiran.com/p1873059
Fereshteh Derakhshan, Saber Golkari , Behzad Sadeghzadeh, "Evaulation of the allelic diversity of high-molecular-weight glutenin subunits by SDS-PAGE in cultivar and dryland promising wheat genotypes", Journal of Crop Science Research in Arid Regions 1, no.2 (2017): 221-232. magiran.com/p1873059
فرشته درخشان، صابر گلکاری ، بهزاد صادق زاده، (1396). 'ارزیابی تنوع آللی زیر واحدهای گلوتنین وزن مولکولی بالا با روش SDS-PAGE در ارقام و لاین های امید بخش گندم دیم'، نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک، 1(2)، صص.221-232. magiran.com/p1873059
Fereshteh Derakhshan, Saber Golkari , Behzad Sadeghzadeh, (2017). 'Evaulation of the allelic diversity of high-molecular-weight glutenin subunits by SDS-PAGE in cultivar and dryland promising wheat genotypes', Journal of Crop Science Research in Arid Regions, 1(2), pp.221-232. magiran.com/p1873059
فرشته درخشان؛ صابر گلکاری ؛ بهزاد صادق زاده. "ارزیابی تنوع آللی زیر واحدهای گلوتنین وزن مولکولی بالا با روش SDS-PAGE در ارقام و لاین های امید بخش گندم دیم". نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک، 1 ،2 ، 1396، 221-232. magiran.com/p1873059
Fereshteh Derakhshan; Saber Golkari ; Behzad Sadeghzadeh. "Evaulation of the allelic diversity of high-molecular-weight glutenin subunits by SDS-PAGE in cultivar and dryland promising wheat genotypes", Journal of Crop Science Research in Arid Regions, 1, 2, 2017, 221-232. magiran.com/p1873059
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال