ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید رضوانی ، (1397). تضاد هنر و زندگی در آثار توماس مان: بحثی مبتنی بر تحلیل تریستان، دو فصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی، 15(20)، 157-172. magiran.com/p1873195
Saeid Rezvani , (2018). The Conflict between Art and Life in the Works of Thomas Mann: A Discussion Based on the Analysis of Tristan, Critical Language & Literary Studies, 15(20), 157-172. magiran.com/p1873195
سعید رضوانی ، تضاد هنر و زندگی در آثار توماس مان: بحثی مبتنی بر تحلیل تریستان. دو فصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی، 1397؛ 15(20): 157-172. magiran.com/p1873195
Saeid Rezvani , The Conflict between Art and Life in the Works of Thomas Mann: A Discussion Based on the Analysis of Tristan, Critical Language & Literary Studies, 2018; 15(20): 157-172. magiran.com/p1873195
سعید رضوانی ، "تضاد هنر و زندگی در آثار توماس مان: بحثی مبتنی بر تحلیل تریستان"، دو فصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی 15، شماره 20 (1397): 157-172. magiran.com/p1873195
Saeid Rezvani , "The Conflict between Art and Life in the Works of Thomas Mann: A Discussion Based on the Analysis of Tristan", Critical Language & Literary Studies 15, no.20 (2018): 157-172. magiran.com/p1873195
سعید رضوانی ، (1397). 'تضاد هنر و زندگی در آثار توماس مان: بحثی مبتنی بر تحلیل تریستان'، دو فصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی، 15(20)، صص.157-172. magiran.com/p1873195
Saeid Rezvani , (2018). 'The Conflict between Art and Life in the Works of Thomas Mann: A Discussion Based on the Analysis of Tristan', Critical Language & Literary Studies, 15(20), pp.157-172. magiran.com/p1873195
سعید رضوانی . "تضاد هنر و زندگی در آثار توماس مان: بحثی مبتنی بر تحلیل تریستان". دو فصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی، 15 ،20 ، 1397، 157-172. magiran.com/p1873195
Saeid Rezvani . "The Conflict between Art and Life in the Works of Thomas Mann: A Discussion Based on the Analysis of Tristan", Critical Language & Literary Studies, 15, 20, 2018, 157-172. magiran.com/p1873195
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال