ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آذر کفاش پور، فاطمه آبادی، احمد زنده دل، تورج صادقی، مریم رمضانی ، (1396). بررسی رابطه ابعاد کیفیت خدمات با نتایج اعتباربخشی (مطالعه موردی: بیمارستانهای خراسان رضوی)، مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 35(3)، 250. magiran.com/p1873393
Maryam Ramezani , Tiraj Sadeghi, Fatemeh Abadi, (2017). Investigating the Relationship between Service Quality Dimensions and Accreditation Results (Case Study: Khorasan Razavi Hospitals), Journal of Medical Council of Iran, 35(3), 250. magiran.com/p1873393
آذر کفاش پور، فاطمه آبادی، احمد زنده دل، تورج صادقی، مریم رمضانی ، بررسی رابطه ابعاد کیفیت خدمات با نتایج اعتباربخشی (مطالعه موردی: بیمارستانهای خراسان رضوی). مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 1396؛ 35(3): 250. magiran.com/p1873393
Maryam Ramezani , Tiraj Sadeghi, Fatemeh Abadi, Investigating the Relationship between Service Quality Dimensions and Accreditation Results (Case Study: Khorasan Razavi Hospitals), Journal of Medical Council of Iran, 2017; 35(3): 250. magiran.com/p1873393
آذر کفاش پور، فاطمه آبادی، احمد زنده دل، تورج صادقی، مریم رمضانی ، "بررسی رابطه ابعاد کیفیت خدمات با نتایج اعتباربخشی (مطالعه موردی: بیمارستانهای خراسان رضوی)"، مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 35، شماره 3 (1396): 250. magiran.com/p1873393
Maryam Ramezani , Tiraj Sadeghi, Fatemeh Abadi, "Investigating the Relationship between Service Quality Dimensions and Accreditation Results (Case Study: Khorasan Razavi Hospitals)", Journal of Medical Council of Iran 35, no.3 (2017): 250. magiran.com/p1873393
آذر کفاش پور، فاطمه آبادی، احمد زنده دل، تورج صادقی، مریم رمضانی ، (1396). 'بررسی رابطه ابعاد کیفیت خدمات با نتایج اعتباربخشی (مطالعه موردی: بیمارستانهای خراسان رضوی)'، مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 35(3)، صص.250. magiran.com/p1873393
Maryam Ramezani , Tiraj Sadeghi, Fatemeh Abadi, (2017). 'Investigating the Relationship between Service Quality Dimensions and Accreditation Results (Case Study: Khorasan Razavi Hospitals)', Journal of Medical Council of Iran, 35(3), pp.250. magiran.com/p1873393
آذر کفاش پور؛ فاطمه آبادی؛ احمد زنده دل؛ تورج صادقی؛ مریم رمضانی . "بررسی رابطه ابعاد کیفیت خدمات با نتایج اعتباربخشی (مطالعه موردی: بیمارستانهای خراسان رضوی)". مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 35 ،3 ، 1396، 250. magiran.com/p1873393
Maryam Ramezani ; Tiraj Sadeghi; Fatemeh Abadi. "Investigating the Relationship between Service Quality Dimensions and Accreditation Results (Case Study: Khorasan Razavi Hospitals)", Journal of Medical Council of Iran, 35, 3, 2017, 250. magiran.com/p1873393
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال