ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نورالدین یوسفی، سامان عبادی، فرخنده پورسیاه ، (1397). نگاهی جامعه شناختی به کنش گفتار انتقاد در زبان فارسی، نشریه زبان پژوهی، 10(27)، 27-47. magiran.com/p1873485
Norethen Yosefi, Saman Ebadi, Farkhonde Porsiah , (2018). speech act of criticism from a sociolinguistics point of view, Language research, 10(27), 27-47. magiran.com/p1873485
نورالدین یوسفی، سامان عبادی، فرخنده پورسیاه ، نگاهی جامعه شناختی به کنش گفتار انتقاد در زبان فارسی. نشریه زبان پژوهی، 1397؛ 10(27): 27-47. magiran.com/p1873485
Norethen Yosefi, Saman Ebadi, Farkhonde Porsiah , speech act of criticism from a sociolinguistics point of view, Language research, 2018; 10(27): 27-47. magiran.com/p1873485
نورالدین یوسفی، سامان عبادی، فرخنده پورسیاه ، "نگاهی جامعه شناختی به کنش گفتار انتقاد در زبان فارسی"، نشریه زبان پژوهی 10، شماره 27 (1397): 27-47. magiran.com/p1873485
Norethen Yosefi, Saman Ebadi, Farkhonde Porsiah , "speech act of criticism from a sociolinguistics point of view", Language research 10, no.27 (2018): 27-47. magiran.com/p1873485
نورالدین یوسفی، سامان عبادی، فرخنده پورسیاه ، (1397). 'نگاهی جامعه شناختی به کنش گفتار انتقاد در زبان فارسی'، نشریه زبان پژوهی، 10(27)، صص.27-47. magiran.com/p1873485
Norethen Yosefi, Saman Ebadi, Farkhonde Porsiah , (2018). 'speech act of criticism from a sociolinguistics point of view', Language research, 10(27), pp.27-47. magiran.com/p1873485
نورالدین یوسفی؛ سامان عبادی؛ فرخنده پورسیاه . "نگاهی جامعه شناختی به کنش گفتار انتقاد در زبان فارسی". نشریه زبان پژوهی، 10 ،27 ، 1397، 27-47. magiran.com/p1873485
Norethen Yosefi; Saman Ebadi; Farkhonde Porsiah . "speech act of criticism from a sociolinguistics point of view", Language research, 10, 27, 2018, 27-47. magiran.com/p1873485
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال