ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا یالپانیان، مسعود نظری زاده دهکردی، عاطفه اسدی، مریم امیدی، علی رضایی خوزانی، محمد کابلی ، (1397). بررسی آشیان بوم شناختی اقلیمی کمرکولی جنگلی (Sitta europaea) در رشته کوه های البرز و زاگرس، نشریه محیط زیست طبیعی، 71(2)، 269-285. magiran.com/p1873632
Sara Yalpanian, Masoud Nazarizadeh Dehkordi, Atefeh Asadi, Maryam Omidi, Ali Rezaei, Mohammad Kaboli , (2018). A study of climate niche modeling of the Eurasian Nuthatch (Sitta europaea) in theAlborz and Zagros mountains, Journal of Natural Environment, 71(2), 269-285. magiran.com/p1873632
سارا یالپانیان، مسعود نظری زاده دهکردی، عاطفه اسدی، مریم امیدی، علی رضایی خوزانی، محمد کابلی ، بررسی آشیان بوم شناختی اقلیمی کمرکولی جنگلی (Sitta europaea) در رشته کوه های البرز و زاگرس. نشریه محیط زیست طبیعی، 1397؛ 71(2): 269-285. magiran.com/p1873632
Sara Yalpanian, Masoud Nazarizadeh Dehkordi, Atefeh Asadi, Maryam Omidi, Ali Rezaei, Mohammad Kaboli , A study of climate niche modeling of the Eurasian Nuthatch (Sitta europaea) in theAlborz and Zagros mountains, Journal of Natural Environment, 2018; 71(2): 269-285. magiran.com/p1873632
سارا یالپانیان، مسعود نظری زاده دهکردی، عاطفه اسدی، مریم امیدی، علی رضایی خوزانی، محمد کابلی ، "بررسی آشیان بوم شناختی اقلیمی کمرکولی جنگلی (Sitta europaea) در رشته کوه های البرز و زاگرس"، نشریه محیط زیست طبیعی 71، شماره 2 (1397): 269-285. magiran.com/p1873632
Sara Yalpanian, Masoud Nazarizadeh Dehkordi, Atefeh Asadi, Maryam Omidi, Ali Rezaei, Mohammad Kaboli , "A study of climate niche modeling of the Eurasian Nuthatch (Sitta europaea) in theAlborz and Zagros mountains", Journal of Natural Environment 71, no.2 (2018): 269-285. magiran.com/p1873632
سارا یالپانیان، مسعود نظری زاده دهکردی، عاطفه اسدی، مریم امیدی، علی رضایی خوزانی، محمد کابلی ، (1397). 'بررسی آشیان بوم شناختی اقلیمی کمرکولی جنگلی (Sitta europaea) در رشته کوه های البرز و زاگرس'، نشریه محیط زیست طبیعی، 71(2)، صص.269-285. magiran.com/p1873632
Sara Yalpanian, Masoud Nazarizadeh Dehkordi, Atefeh Asadi, Maryam Omidi, Ali Rezaei, Mohammad Kaboli , (2018). 'A study of climate niche modeling of the Eurasian Nuthatch (Sitta europaea) in theAlborz and Zagros mountains', Journal of Natural Environment, 71(2), pp.269-285. magiran.com/p1873632
سارا یالپانیان؛ مسعود نظری زاده دهکردی؛ عاطفه اسدی؛ مریم امیدی؛ علی رضایی خوزانی؛ محمد کابلی . "بررسی آشیان بوم شناختی اقلیمی کمرکولی جنگلی (Sitta europaea) در رشته کوه های البرز و زاگرس". نشریه محیط زیست طبیعی، 71 ،2 ، 1397، 269-285. magiran.com/p1873632
Sara Yalpanian; Masoud Nazarizadeh Dehkordi; Atefeh Asadi; Maryam Omidi; Ali Rezaei; Mohammad Kaboli . "A study of climate niche modeling of the Eurasian Nuthatch (Sitta europaea) in theAlborz and Zagros mountains", Journal of Natural Environment, 71, 2, 2018, 269-285. magiran.com/p1873632
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال