ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ملیحه نیک نام، محمدرضا دوستان، (1396). بررسی تاثیر بازخورد دامنه ای فضایی و زمانی بر کاهش خطای دقت زمانبندی و فضایی تکلیف مبادله سرعت - دقت فیتز، نشریه عصب روانشناسی، 3(11)، 23-38. magiran.com/p1873645
Maliheh Niknam, Mohammadreza Dostan, (2018). The Evaluation of the Effect of the Spatial And Temporal Bandwidth Feedback on Reducing Error of the Timing And Spatial Accuracy of the Fit's speed Accuracy Trade off Task, Journal of Neuropsychology, 3(11), 23-38. magiran.com/p1873645
ملیحه نیک نام، محمدرضا دوستان، بررسی تاثیر بازخورد دامنه ای فضایی و زمانی بر کاهش خطای دقت زمانبندی و فضایی تکلیف مبادله سرعت - دقت فیتز. نشریه عصب روانشناسی، 1396؛ 3(11): 23-38. magiran.com/p1873645
Maliheh Niknam, Mohammadreza Dostan, The Evaluation of the Effect of the Spatial And Temporal Bandwidth Feedback on Reducing Error of the Timing And Spatial Accuracy of the Fit's speed Accuracy Trade off Task, Journal of Neuropsychology, 2018; 3(11): 23-38. magiran.com/p1873645
ملیحه نیک نام، محمدرضا دوستان، "بررسی تاثیر بازخورد دامنه ای فضایی و زمانی بر کاهش خطای دقت زمانبندی و فضایی تکلیف مبادله سرعت - دقت فیتز"، نشریه عصب روانشناسی 3، شماره 11 (1396): 23-38. magiran.com/p1873645
Maliheh Niknam, Mohammadreza Dostan, "The Evaluation of the Effect of the Spatial And Temporal Bandwidth Feedback on Reducing Error of the Timing And Spatial Accuracy of the Fit's speed Accuracy Trade off Task", Journal of Neuropsychology 3, no.11 (2018): 23-38. magiran.com/p1873645
ملیحه نیک نام، محمدرضا دوستان، (1396). 'بررسی تاثیر بازخورد دامنه ای فضایی و زمانی بر کاهش خطای دقت زمانبندی و فضایی تکلیف مبادله سرعت - دقت فیتز'، نشریه عصب روانشناسی، 3(11)، صص.23-38. magiran.com/p1873645
Maliheh Niknam, Mohammadreza Dostan, (2018). 'The Evaluation of the Effect of the Spatial And Temporal Bandwidth Feedback on Reducing Error of the Timing And Spatial Accuracy of the Fit's speed Accuracy Trade off Task', Journal of Neuropsychology, 3(11), pp.23-38. magiran.com/p1873645
ملیحه نیک نام؛ محمدرضا دوستان. "بررسی تاثیر بازخورد دامنه ای فضایی و زمانی بر کاهش خطای دقت زمانبندی و فضایی تکلیف مبادله سرعت - دقت فیتز". نشریه عصب روانشناسی، 3 ،11 ، 1396، 23-38. magiran.com/p1873645
Maliheh Niknam; Mohammadreza Dostan. "The Evaluation of the Effect of the Spatial And Temporal Bandwidth Feedback on Reducing Error of the Timing And Spatial Accuracy of the Fit's speed Accuracy Trade off Task", Journal of Neuropsychology, 3, 11, 2018, 23-38. magiran.com/p1873645
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال