ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی کریمایی طبرستانی، عماد رشنو، امیررضا زراتی، (1395). مطالعه آزمایشگاهی پدیده آبشستگی موضعی در اطراف گروه پایه پل، نشریه پژوهش های تجربی در مهندسی عمران، 3(2)، 159-170. magiran.com/p1873695
Mojtaba Karimaei Tabarestani , Emad Rashno, Amirreza Zarrati, (2016). Experimental investigation of local scour around bridge pier group, Experimental Research in Civil Engineering, 3(2), 159-170. magiran.com/p1873695
مجتبی کریمایی طبرستانی، عماد رشنو، امیررضا زراتی، مطالعه آزمایشگاهی پدیده آبشستگی موضعی در اطراف گروه پایه پل. نشریه پژوهش های تجربی در مهندسی عمران، 1395؛ 3(2): 159-170. magiran.com/p1873695
Mojtaba Karimaei Tabarestani , Emad Rashno, Amirreza Zarrati, Experimental investigation of local scour around bridge pier group, Experimental Research in Civil Engineering, 2016; 3(2): 159-170. magiran.com/p1873695
مجتبی کریمایی طبرستانی، عماد رشنو، امیررضا زراتی، "مطالعه آزمایشگاهی پدیده آبشستگی موضعی در اطراف گروه پایه پل"، نشریه پژوهش های تجربی در مهندسی عمران 3، شماره 2 (1395): 159-170. magiran.com/p1873695
Mojtaba Karimaei Tabarestani , Emad Rashno, Amirreza Zarrati, "Experimental investigation of local scour around bridge pier group", Experimental Research in Civil Engineering 3, no.2 (2016): 159-170. magiran.com/p1873695
مجتبی کریمایی طبرستانی، عماد رشنو، امیررضا زراتی، (1395). 'مطالعه آزمایشگاهی پدیده آبشستگی موضعی در اطراف گروه پایه پل'، نشریه پژوهش های تجربی در مهندسی عمران، 3(2)، صص.159-170. magiran.com/p1873695
Mojtaba Karimaei Tabarestani , Emad Rashno, Amirreza Zarrati, (2016). 'Experimental investigation of local scour around bridge pier group', Experimental Research in Civil Engineering, 3(2), pp.159-170. magiran.com/p1873695
مجتبی کریمایی طبرستانی؛ عماد رشنو؛ امیررضا زراتی. "مطالعه آزمایشگاهی پدیده آبشستگی موضعی در اطراف گروه پایه پل". نشریه پژوهش های تجربی در مهندسی عمران، 3 ،2 ، 1395، 159-170. magiran.com/p1873695
Mojtaba Karimaei Tabarestani ; Emad Rashno; Amirreza Zarrati. "Experimental investigation of local scour around bridge pier group", Experimental Research in Civil Engineering, 3, 2, 2016, 159-170. magiran.com/p1873695
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال