ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احسان نبی پور، وحید اکبری کردخیلی، سهیل عزیزی، عباس خنکدار طارسی ، (1397). اثرات سیلیبینین بر بیان ژن های نیتریک اکساید سنتاز طی ایسکمی-ریپرفیوژن گرم کبدی در رت های بالغ نر، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28(164)، 1-12. magiran.com/p1874033
Ehsan Nabipour, Vahid Akbari Kordkheyli, Soheil Azizi, Abbas Khonakdar-Tarsi , (2018). Effects of Silibinin on Nitric Oxide Synthase Genes Expression during Hepatic Warm Ischemia-reperfusion in Adult Male Rats, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28(164), 1-12. magiran.com/p1874033
احسان نبی پور، وحید اکبری کردخیلی، سهیل عزیزی، عباس خنکدار طارسی ، اثرات سیلیبینین بر بیان ژن های نیتریک اکساید سنتاز طی ایسکمی-ریپرفیوژن گرم کبدی در رت های بالغ نر. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1397؛ 28(164): 1-12. magiran.com/p1874033
Ehsan Nabipour, Vahid Akbari Kordkheyli, Soheil Azizi, Abbas Khonakdar-Tarsi , Effects of Silibinin on Nitric Oxide Synthase Genes Expression during Hepatic Warm Ischemia-reperfusion in Adult Male Rats, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2018; 28(164): 1-12. magiran.com/p1874033
احسان نبی پور، وحید اکبری کردخیلی، سهیل عزیزی، عباس خنکدار طارسی ، "اثرات سیلیبینین بر بیان ژن های نیتریک اکساید سنتاز طی ایسکمی-ریپرفیوژن گرم کبدی در رت های بالغ نر"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 28، شماره 164 (1397): 1-12. magiran.com/p1874033
Ehsan Nabipour, Vahid Akbari Kordkheyli, Soheil Azizi, Abbas Khonakdar-Tarsi , "Effects of Silibinin on Nitric Oxide Synthase Genes Expression during Hepatic Warm Ischemia-reperfusion in Adult Male Rats", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 28, no.164 (2018): 1-12. magiran.com/p1874033
احسان نبی پور، وحید اکبری کردخیلی، سهیل عزیزی، عباس خنکدار طارسی ، (1397). 'اثرات سیلیبینین بر بیان ژن های نیتریک اکساید سنتاز طی ایسکمی-ریپرفیوژن گرم کبدی در رت های بالغ نر'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28(164)، صص.1-12. magiran.com/p1874033
Ehsan Nabipour, Vahid Akbari Kordkheyli, Soheil Azizi, Abbas Khonakdar-Tarsi , (2018). 'Effects of Silibinin on Nitric Oxide Synthase Genes Expression during Hepatic Warm Ischemia-reperfusion in Adult Male Rats', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28(164), pp.1-12. magiran.com/p1874033
احسان نبی پور؛ وحید اکبری کردخیلی؛ سهیل عزیزی؛ عباس خنکدار طارسی . "اثرات سیلیبینین بر بیان ژن های نیتریک اکساید سنتاز طی ایسکمی-ریپرفیوژن گرم کبدی در رت های بالغ نر". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28 ،164 ، 1397، 1-12. magiran.com/p1874033
Ehsan Nabipour; Vahid Akbari Kordkheyli; Soheil Azizi; Abbas Khonakdar-Tarsi . "Effects of Silibinin on Nitric Oxide Synthase Genes Expression during Hepatic Warm Ischemia-reperfusion in Adult Male Rats", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28, 164, 2018, 1-12. magiran.com/p1874033
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال