ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم وثوقی، شهربانو کیهانیان، صباسادات حسینی، نعمت الله آهنگر ، (1397). بررسی پلی مورفیسم rs2234693 C/T ژن گیرنده استروژنی آلفا و ارتباط آن با ابتلا به سرطان سینه در غرب استان مازندران، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28(164)، 13-20. magiran.com/p1874034
Ebrhim Vosoughi, Shahrbanoo Keihanian, Saba Sadat Hosseini, Nematollah Ahangar , (2018). Investigation of rs2234693 C/T Polymorphism in Estrogen Alpha-Receptor Gene and its Relationship with Breast Cancer Susceptibility in West of Mazandaran Province, Iran, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28(164), 13-20. magiran.com/p1874034
ابراهیم وثوقی، شهربانو کیهانیان، صباسادات حسینی، نعمت الله آهنگر ، بررسی پلی مورفیسم rs2234693 C/T ژن گیرنده استروژنی آلفا و ارتباط آن با ابتلا به سرطان سینه در غرب استان مازندران. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1397؛ 28(164): 13-20. magiran.com/p1874034
Ebrhim Vosoughi, Shahrbanoo Keihanian, Saba Sadat Hosseini, Nematollah Ahangar , Investigation of rs2234693 C/T Polymorphism in Estrogen Alpha-Receptor Gene and its Relationship with Breast Cancer Susceptibility in West of Mazandaran Province, Iran, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2018; 28(164): 13-20. magiran.com/p1874034
ابراهیم وثوقی، شهربانو کیهانیان، صباسادات حسینی، نعمت الله آهنگر ، "بررسی پلی مورفیسم rs2234693 C/T ژن گیرنده استروژنی آلفا و ارتباط آن با ابتلا به سرطان سینه در غرب استان مازندران"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 28، شماره 164 (1397): 13-20. magiran.com/p1874034
Ebrhim Vosoughi, Shahrbanoo Keihanian, Saba Sadat Hosseini, Nematollah Ahangar , "Investigation of rs2234693 C/T Polymorphism in Estrogen Alpha-Receptor Gene and its Relationship with Breast Cancer Susceptibility in West of Mazandaran Province, Iran", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 28, no.164 (2018): 13-20. magiran.com/p1874034
ابراهیم وثوقی، شهربانو کیهانیان، صباسادات حسینی، نعمت الله آهنگر ، (1397). 'بررسی پلی مورفیسم rs2234693 C/T ژن گیرنده استروژنی آلفا و ارتباط آن با ابتلا به سرطان سینه در غرب استان مازندران'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28(164)، صص.13-20. magiran.com/p1874034
Ebrhim Vosoughi, Shahrbanoo Keihanian, Saba Sadat Hosseini, Nematollah Ahangar , (2018). 'Investigation of rs2234693 C/T Polymorphism in Estrogen Alpha-Receptor Gene and its Relationship with Breast Cancer Susceptibility in West of Mazandaran Province, Iran', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28(164), pp.13-20. magiran.com/p1874034
ابراهیم وثوقی؛ شهربانو کیهانیان؛ صباسادات حسینی؛ نعمت الله آهنگر . "بررسی پلی مورفیسم rs2234693 C/T ژن گیرنده استروژنی آلفا و ارتباط آن با ابتلا به سرطان سینه در غرب استان مازندران". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28 ،164 ، 1397، 13-20. magiran.com/p1874034
Ebrhim Vosoughi; Shahrbanoo Keihanian; Saba Sadat Hosseini; Nematollah Ahangar . "Investigation of rs2234693 C/T Polymorphism in Estrogen Alpha-Receptor Gene and its Relationship with Breast Cancer Susceptibility in West of Mazandaran Province, Iran", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28, 164, 2018, 13-20. magiran.com/p1874034
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال