ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهنام هاشمی، علیرضا رفیعی، رضا ولدان، مریم عبدالهی، محمد آهنجان، عیسی نظر، ظاهر مرسل جهان، رضوان خواجوی، مریم صالحیان، (1397). بررسی موتاسیون در ژن gyrAدر سویه های بالینی اشریشیا کلی و کلبسیلا پنومونیه جدا شده ازبیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان ساری، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28(164)، 21-30. magiran.com/p1874035
Behnam Hashemi, Alireza Rafiei, Reza Valadan, Maryam Abdollahi, Mohammad Ahanjan , Eisa Nazar, Zaher Morsaljahan, Rezvan Khajavi, Maryam Salehiyan, (2018). Evaluating the gyrA Gene Mutation in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Isolates in Sari Imam Khomeini Hospital, Iran, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28(164), 21-30. magiran.com/p1874035
بهنام هاشمی، علیرضا رفیعی، رضا ولدان، مریم عبدالهی، محمد آهنجان، عیسی نظر، ظاهر مرسل جهان، رضوان خواجوی، مریم صالحیان، بررسی موتاسیون در ژن gyrAدر سویه های بالینی اشریشیا کلی و کلبسیلا پنومونیه جدا شده ازبیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان ساری. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1397؛ 28(164): 21-30. magiran.com/p1874035
Behnam Hashemi, Alireza Rafiei, Reza Valadan, Maryam Abdollahi, Mohammad Ahanjan , Eisa Nazar, Zaher Morsaljahan, Rezvan Khajavi, Maryam Salehiyan, Evaluating the gyrA Gene Mutation in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Isolates in Sari Imam Khomeini Hospital, Iran, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2018; 28(164): 21-30. magiran.com/p1874035
بهنام هاشمی، علیرضا رفیعی، رضا ولدان، مریم عبدالهی، محمد آهنجان، عیسی نظر، ظاهر مرسل جهان، رضوان خواجوی، مریم صالحیان، "بررسی موتاسیون در ژن gyrAدر سویه های بالینی اشریشیا کلی و کلبسیلا پنومونیه جدا شده ازبیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان ساری"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 28، شماره 164 (1397): 21-30. magiran.com/p1874035
Behnam Hashemi, Alireza Rafiei, Reza Valadan, Maryam Abdollahi, Mohammad Ahanjan , Eisa Nazar, Zaher Morsaljahan, Rezvan Khajavi, Maryam Salehiyan, "Evaluating the gyrA Gene Mutation in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Isolates in Sari Imam Khomeini Hospital, Iran", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 28, no.164 (2018): 21-30. magiran.com/p1874035
بهنام هاشمی، علیرضا رفیعی، رضا ولدان، مریم عبدالهی، محمد آهنجان، عیسی نظر، ظاهر مرسل جهان، رضوان خواجوی، مریم صالحیان، (1397). 'بررسی موتاسیون در ژن gyrAدر سویه های بالینی اشریشیا کلی و کلبسیلا پنومونیه جدا شده ازبیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان ساری'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28(164)، صص.21-30. magiran.com/p1874035
Behnam Hashemi, Alireza Rafiei, Reza Valadan, Maryam Abdollahi, Mohammad Ahanjan , Eisa Nazar, Zaher Morsaljahan, Rezvan Khajavi, Maryam Salehiyan, (2018). 'Evaluating the gyrA Gene Mutation in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Isolates in Sari Imam Khomeini Hospital, Iran', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28(164), pp.21-30. magiran.com/p1874035
بهنام هاشمی؛ علیرضا رفیعی؛ رضا ولدان؛ مریم عبدالهی؛ محمد آهنجان؛ عیسی نظر؛ ظاهر مرسل جهان؛ رضوان خواجوی؛ مریم صالحیان. "بررسی موتاسیون در ژن gyrAدر سویه های بالینی اشریشیا کلی و کلبسیلا پنومونیه جدا شده ازبیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان ساری". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28 ،164 ، 1397، 21-30. magiran.com/p1874035
Behnam Hashemi; Alireza Rafiei; Reza Valadan; Maryam Abdollahi; Mohammad Ahanjan ; Eisa Nazar; Zaher Morsaljahan; Rezvan Khajavi; Maryam Salehiyan. "Evaluating the gyrA Gene Mutation in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Isolates in Sari Imam Khomeini Hospital, Iran", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28, 164, 2018, 21-30. magiran.com/p1874035
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال