ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرمان جلیلوند، آزیتا حکمت دوست، گلین سهراب ، (1397). اثرات رژیم کم فروکتوز بر روی کنترل گلیسمی، در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28(164)، 41-52. magiran.com/p1874038
Arman Jalilvand, Azita Hekmatdoost, Golbon Sohrab, (2018). Effects of Low Fructose Diet on Glycemic Control in Patients with Type 2 Diabetes, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28(164), 41-52. magiran.com/p1874038
آرمان جلیلوند، آزیتا حکمت دوست، گلین سهراب ، اثرات رژیم کم فروکتوز بر روی کنترل گلیسمی، در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1397؛ 28(164): 41-52. magiran.com/p1874038
Arman Jalilvand, Azita Hekmatdoost, Golbon Sohrab, Effects of Low Fructose Diet on Glycemic Control in Patients with Type 2 Diabetes, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2018; 28(164): 41-52. magiran.com/p1874038
آرمان جلیلوند، آزیتا حکمت دوست، گلین سهراب ، "اثرات رژیم کم فروکتوز بر روی کنترل گلیسمی، در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 28، شماره 164 (1397): 41-52. magiran.com/p1874038
Arman Jalilvand, Azita Hekmatdoost, Golbon Sohrab, "Effects of Low Fructose Diet on Glycemic Control in Patients with Type 2 Diabetes", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 28, no.164 (2018): 41-52. magiran.com/p1874038
آرمان جلیلوند، آزیتا حکمت دوست، گلین سهراب ، (1397). 'اثرات رژیم کم فروکتوز بر روی کنترل گلیسمی، در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28(164)، صص.41-52. magiran.com/p1874038
Arman Jalilvand, Azita Hekmatdoost, Golbon Sohrab, (2018). 'Effects of Low Fructose Diet on Glycemic Control in Patients with Type 2 Diabetes', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28(164), pp.41-52. magiran.com/p1874038
آرمان جلیلوند؛ آزیتا حکمت دوست؛ گلین سهراب . "اثرات رژیم کم فروکتوز بر روی کنترل گلیسمی، در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28 ،164 ، 1397، 41-52. magiran.com/p1874038
Arman Jalilvand; Azita Hekmatdoost; Golbon Sohrab. "Effects of Low Fructose Diet on Glycemic Control in Patients with Type 2 Diabetes", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28, 164, 2018, 41-52. magiran.com/p1874038
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال