ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ماهتابه عزیزپور، ویدا شفیع پور، محمود موسی زاده، روانبخش اسمعیلی ، (1397). تاثیر آموزش به پرستاران بر میزان استفاده صحیح از مهارکننده های فیزیکی در بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28(164)، 63-73. magiran.com/p1874043
Mahtabeh Azizpoor, Vida Shafipour, Mahmood Moosazadeh, Ravanbakhsh Esmaeili , (2018). Effect of Nursing Trainings on the Correct Application of Physical Restrictors in Intensive Care Units, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28(164), 63-73. magiran.com/p1874043
ماهتابه عزیزپور، ویدا شفیع پور، محمود موسی زاده، روانبخش اسمعیلی ، تاثیر آموزش به پرستاران بر میزان استفاده صحیح از مهارکننده های فیزیکی در بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1397؛ 28(164): 63-73. magiran.com/p1874043
Mahtabeh Azizpoor, Vida Shafipour, Mahmood Moosazadeh, Ravanbakhsh Esmaeili , Effect of Nursing Trainings on the Correct Application of Physical Restrictors in Intensive Care Units, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2018; 28(164): 63-73. magiran.com/p1874043
ماهتابه عزیزپور، ویدا شفیع پور، محمود موسی زاده، روانبخش اسمعیلی ، "تاثیر آموزش به پرستاران بر میزان استفاده صحیح از مهارکننده های فیزیکی در بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 28، شماره 164 (1397): 63-73. magiran.com/p1874043
Mahtabeh Azizpoor, Vida Shafipour, Mahmood Moosazadeh, Ravanbakhsh Esmaeili , "Effect of Nursing Trainings on the Correct Application of Physical Restrictors in Intensive Care Units", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 28, no.164 (2018): 63-73. magiran.com/p1874043
ماهتابه عزیزپور، ویدا شفیع پور، محمود موسی زاده، روانبخش اسمعیلی ، (1397). 'تاثیر آموزش به پرستاران بر میزان استفاده صحیح از مهارکننده های فیزیکی در بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28(164)، صص.63-73. magiran.com/p1874043
Mahtabeh Azizpoor, Vida Shafipour, Mahmood Moosazadeh, Ravanbakhsh Esmaeili , (2018). 'Effect of Nursing Trainings on the Correct Application of Physical Restrictors in Intensive Care Units', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28(164), pp.63-73. magiran.com/p1874043
ماهتابه عزیزپور؛ ویدا شفیع پور؛ محمود موسی زاده؛ روانبخش اسمعیلی . "تاثیر آموزش به پرستاران بر میزان استفاده صحیح از مهارکننده های فیزیکی در بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28 ،164 ، 1397، 63-73. magiran.com/p1874043
Mahtabeh Azizpoor; Vida Shafipour; Mahmood Moosazadeh; Ravanbakhsh Esmaeili . "Effect of Nursing Trainings on the Correct Application of Physical Restrictors in Intensive Care Units", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28, 164, 2018, 63-73. magiran.com/p1874043
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال