ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کامبیز اخوان رضایت، عباسعلی زراعتی، یلدا روانشاد، نیلوفر ملک، سید حسین احمدی حسینی، (1397). بررسی ارتباط میزان فیلتراسیون گلومرولی (GFR) با عملکرد کبد در بیماران سیروز کبدی، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28(164)، 74-82. magiran.com/p1874057
Kambiz Akhavan Rezayat, Abbasali Zeraati , Yalda Ravanshad, Niloofar Malek, Hosein Ahmadi Hoseini Seyed, (2018). Association between Glomerular Filtration Rate and Liver Function in Cirrhotic Patients, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28(164), 74-82. magiran.com/p1874057
کامبیز اخوان رضایت، عباسعلی زراعتی، یلدا روانشاد، نیلوفر ملک، سید حسین احمدی حسینی، بررسی ارتباط میزان فیلتراسیون گلومرولی (GFR) با عملکرد کبد در بیماران سیروز کبدی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1397؛ 28(164): 74-82. magiran.com/p1874057
Kambiz Akhavan Rezayat, Abbasali Zeraati , Yalda Ravanshad, Niloofar Malek, Hosein Ahmadi Hoseini Seyed, Association between Glomerular Filtration Rate and Liver Function in Cirrhotic Patients, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2018; 28(164): 74-82. magiran.com/p1874057
کامبیز اخوان رضایت، عباسعلی زراعتی، یلدا روانشاد، نیلوفر ملک، سید حسین احمدی حسینی، "بررسی ارتباط میزان فیلتراسیون گلومرولی (GFR) با عملکرد کبد در بیماران سیروز کبدی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 28، شماره 164 (1397): 74-82. magiran.com/p1874057
Kambiz Akhavan Rezayat, Abbasali Zeraati , Yalda Ravanshad, Niloofar Malek, Hosein Ahmadi Hoseini Seyed, "Association between Glomerular Filtration Rate and Liver Function in Cirrhotic Patients", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 28, no.164 (2018): 74-82. magiran.com/p1874057
کامبیز اخوان رضایت، عباسعلی زراعتی، یلدا روانشاد، نیلوفر ملک، سید حسین احمدی حسینی، (1397). 'بررسی ارتباط میزان فیلتراسیون گلومرولی (GFR) با عملکرد کبد در بیماران سیروز کبدی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28(164)، صص.74-82. magiran.com/p1874057
Kambiz Akhavan Rezayat, Abbasali Zeraati , Yalda Ravanshad, Niloofar Malek, Hosein Ahmadi Hoseini Seyed, (2018). 'Association between Glomerular Filtration Rate and Liver Function in Cirrhotic Patients', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28(164), pp.74-82. magiran.com/p1874057
کامبیز اخوان رضایت؛ عباسعلی زراعتی؛ یلدا روانشاد؛ نیلوفر ملک؛ سید حسین احمدی حسینی. "بررسی ارتباط میزان فیلتراسیون گلومرولی (GFR) با عملکرد کبد در بیماران سیروز کبدی". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28 ،164 ، 1397، 74-82. magiran.com/p1874057
Kambiz Akhavan Rezayat; Abbasali Zeraati ; Yalda Ravanshad; Niloofar Malek; Hosein Ahmadi Hoseini Seyed. "Association between Glomerular Filtration Rate and Liver Function in Cirrhotic Patients", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28, 164, 2018, 74-82. magiran.com/p1874057
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال