ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد جواد شعبانی، حمید محسن آبادی، زهرا زنجانی ، (1397). ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه اجتناب و همجوشی برای نوجوانان (AFQ-Y8)، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28(164)، 91-101. magiran.com/p1874064
Mohammad Javad Shabani, Hamid Mohsenabadi, Zahra Zanjani , (2018). Psychometric Properties of the Persian Version of the Avoidance and Fusion Questionnaire for Youth, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28(164), 91-101. magiran.com/p1874064
محمد جواد شعبانی، حمید محسن آبادی، زهرا زنجانی ، ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه اجتناب و همجوشی برای نوجوانان (AFQ-Y8). مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1397؛ 28(164): 91-101. magiran.com/p1874064
Mohammad Javad Shabani, Hamid Mohsenabadi, Zahra Zanjani , Psychometric Properties of the Persian Version of the Avoidance and Fusion Questionnaire for Youth, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2018; 28(164): 91-101. magiran.com/p1874064
محمد جواد شعبانی، حمید محسن آبادی، زهرا زنجانی ، "ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه اجتناب و همجوشی برای نوجوانان (AFQ-Y8)"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 28، شماره 164 (1397): 91-101. magiran.com/p1874064
Mohammad Javad Shabani, Hamid Mohsenabadi, Zahra Zanjani , "Psychometric Properties of the Persian Version of the Avoidance and Fusion Questionnaire for Youth", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 28, no.164 (2018): 91-101. magiran.com/p1874064
محمد جواد شعبانی، حمید محسن آبادی، زهرا زنجانی ، (1397). 'ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه اجتناب و همجوشی برای نوجوانان (AFQ-Y8)'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28(164)، صص.91-101. magiran.com/p1874064
Mohammad Javad Shabani, Hamid Mohsenabadi, Zahra Zanjani , (2018). 'Psychometric Properties of the Persian Version of the Avoidance and Fusion Questionnaire for Youth', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28(164), pp.91-101. magiran.com/p1874064
محمد جواد شعبانی؛ حمید محسن آبادی؛ زهرا زنجانی . "ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه اجتناب و همجوشی برای نوجوانان (AFQ-Y8)". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28 ،164 ، 1397، 91-101. magiran.com/p1874064
Mohammad Javad Shabani; Hamid Mohsenabadi; Zahra Zanjani . "Psychometric Properties of the Persian Version of the Avoidance and Fusion Questionnaire for Youth", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28, 164, 2018, 91-101. magiran.com/p1874064
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال