ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین جلاهی ، اباصلت خراسانی، محمد یمنی دوزی سرخابی، محمود موسی زاده، (1397). بررسی عملکرد هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی دولتی ایران در پنج دوره زمانی طی سال های 1370 تا 1395، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28(164)، 102-117. magiran.com/p1874065
Hosein Jalahi , Abasalt Khorasani, Mohammad Yamani Douzi Sorkhabi, Mahmood Moosazadeh, (2018). Function of Board of Trustees in Iranian State Medical Sciences Universities during Five Periods (1991 to 2016), Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28(164), 102-117. magiran.com/p1874065
حسین جلاهی ، اباصلت خراسانی، محمد یمنی دوزی سرخابی، محمود موسی زاده، بررسی عملکرد هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی دولتی ایران در پنج دوره زمانی طی سال های 1370 تا 1395. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1397؛ 28(164): 102-117. magiran.com/p1874065
Hosein Jalahi , Abasalt Khorasani, Mohammad Yamani Douzi Sorkhabi, Mahmood Moosazadeh, Function of Board of Trustees in Iranian State Medical Sciences Universities during Five Periods (1991 to 2016), Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2018; 28(164): 102-117. magiran.com/p1874065
حسین جلاهی ، اباصلت خراسانی، محمد یمنی دوزی سرخابی، محمود موسی زاده، "بررسی عملکرد هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی دولتی ایران در پنج دوره زمانی طی سال های 1370 تا 1395"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 28، شماره 164 (1397): 102-117. magiran.com/p1874065
Hosein Jalahi , Abasalt Khorasani, Mohammad Yamani Douzi Sorkhabi, Mahmood Moosazadeh, "Function of Board of Trustees in Iranian State Medical Sciences Universities during Five Periods (1991 to 2016)", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 28, no.164 (2018): 102-117. magiran.com/p1874065
حسین جلاهی ، اباصلت خراسانی، محمد یمنی دوزی سرخابی، محمود موسی زاده، (1397). 'بررسی عملکرد هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی دولتی ایران در پنج دوره زمانی طی سال های 1370 تا 1395'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28(164)، صص.102-117. magiran.com/p1874065
Hosein Jalahi , Abasalt Khorasani, Mohammad Yamani Douzi Sorkhabi, Mahmood Moosazadeh, (2018). 'Function of Board of Trustees in Iranian State Medical Sciences Universities during Five Periods (1991 to 2016)', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28(164), pp.102-117. magiran.com/p1874065
حسین جلاهی ؛ اباصلت خراسانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ محمود موسی زاده. "بررسی عملکرد هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی دولتی ایران در پنج دوره زمانی طی سال های 1370 تا 1395". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28 ،164 ، 1397، 102-117. magiran.com/p1874065
Hosein Jalahi ; Abasalt Khorasani; Mohammad Yamani Douzi Sorkhabi; Mahmood Moosazadeh. "Function of Board of Trustees in Iranian State Medical Sciences Universities during Five Periods (1991 to 2016)", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28, 164, 2018, 102-117. magiran.com/p1874065
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال