ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب اسدی، مهرداد جهانشاهی، غلامحسن واعظی، سید مهران حسینی، (1397). بررسی اثر تورین بر میزان پروتئین tau فسفریله در هیپوکامپ موش های صحرائی نر بالغ تیمار شده با اسکوپولامین، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28(164)، 152-157. magiran.com/p1874090
Zeinab Asadi, Mehrdad Jahanshahi , Gholamhassan Vaezi, Seyed Mehran Hosseini, (2018). Effects of Taurine on Phosphorylated Tau Protein Level in the Hippocampus of Scopolamine-Treated Adult Male Rats, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28(164), 152-157. magiran.com/p1874090
زینب اسدی، مهرداد جهانشاهی، غلامحسن واعظی، سید مهران حسینی، بررسی اثر تورین بر میزان پروتئین tau فسفریله در هیپوکامپ موش های صحرائی نر بالغ تیمار شده با اسکوپولامین. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1397؛ 28(164): 152-157. magiran.com/p1874090
Zeinab Asadi, Mehrdad Jahanshahi , Gholamhassan Vaezi, Seyed Mehran Hosseini, Effects of Taurine on Phosphorylated Tau Protein Level in the Hippocampus of Scopolamine-Treated Adult Male Rats, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2018; 28(164): 152-157. magiran.com/p1874090
زینب اسدی، مهرداد جهانشاهی، غلامحسن واعظی، سید مهران حسینی، "بررسی اثر تورین بر میزان پروتئین tau فسفریله در هیپوکامپ موش های صحرائی نر بالغ تیمار شده با اسکوپولامین"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 28، شماره 164 (1397): 152-157. magiran.com/p1874090
Zeinab Asadi, Mehrdad Jahanshahi , Gholamhassan Vaezi, Seyed Mehran Hosseini, "Effects of Taurine on Phosphorylated Tau Protein Level in the Hippocampus of Scopolamine-Treated Adult Male Rats", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 28, no.164 (2018): 152-157. magiran.com/p1874090
زینب اسدی، مهرداد جهانشاهی، غلامحسن واعظی، سید مهران حسینی، (1397). 'بررسی اثر تورین بر میزان پروتئین tau فسفریله در هیپوکامپ موش های صحرائی نر بالغ تیمار شده با اسکوپولامین'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28(164)، صص.152-157. magiran.com/p1874090
Zeinab Asadi, Mehrdad Jahanshahi , Gholamhassan Vaezi, Seyed Mehran Hosseini, (2018). 'Effects of Taurine on Phosphorylated Tau Protein Level in the Hippocampus of Scopolamine-Treated Adult Male Rats', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28(164), pp.152-157. magiran.com/p1874090
زینب اسدی؛ مهرداد جهانشاهی؛ غلامحسن واعظی؛ سید مهران حسینی. "بررسی اثر تورین بر میزان پروتئین tau فسفریله در هیپوکامپ موش های صحرائی نر بالغ تیمار شده با اسکوپولامین". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28 ،164 ، 1397، 152-157. magiran.com/p1874090
Zeinab Asadi; Mehrdad Jahanshahi ; Gholamhassan Vaezi; Seyed Mehran Hosseini. "Effects of Taurine on Phosphorylated Tau Protein Level in the Hippocampus of Scopolamine-Treated Adult Male Rats", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28, 164, 2018, 152-157. magiran.com/p1874090
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال