ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرعلی رحیمی، سهیلا رشادت، بهروز فریدمرندی، علی زکی ئی ، (1397). بررسی عوامل مرتبط با عملکرد جنسی و رضایت جنسی در مردان مبتلا به دیابت نوع 2، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28(164)، 164-169. magiran.com/p1874093
Mehrali Rahimi, Soheyla Reshadat, Behroz Farid Marandi, Ali Zakiei , (2018). Factors Associated with Sexual Function and Sexual Satisfaction in Male Patients with Diabetes Type 2, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28(164), 164-169. magiran.com/p1874093
مهرعلی رحیمی، سهیلا رشادت، بهروز فریدمرندی، علی زکی ئی ، بررسی عوامل مرتبط با عملکرد جنسی و رضایت جنسی در مردان مبتلا به دیابت نوع 2. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1397؛ 28(164): 164-169. magiran.com/p1874093
Mehrali Rahimi, Soheyla Reshadat, Behroz Farid Marandi, Ali Zakiei , Factors Associated with Sexual Function and Sexual Satisfaction in Male Patients with Diabetes Type 2, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2018; 28(164): 164-169. magiran.com/p1874093
مهرعلی رحیمی، سهیلا رشادت، بهروز فریدمرندی، علی زکی ئی ، "بررسی عوامل مرتبط با عملکرد جنسی و رضایت جنسی در مردان مبتلا به دیابت نوع 2"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 28، شماره 164 (1397): 164-169. magiran.com/p1874093
Mehrali Rahimi, Soheyla Reshadat, Behroz Farid Marandi, Ali Zakiei , "Factors Associated with Sexual Function and Sexual Satisfaction in Male Patients with Diabetes Type 2", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 28, no.164 (2018): 164-169. magiran.com/p1874093
مهرعلی رحیمی، سهیلا رشادت، بهروز فریدمرندی، علی زکی ئی ، (1397). 'بررسی عوامل مرتبط با عملکرد جنسی و رضایت جنسی در مردان مبتلا به دیابت نوع 2'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28(164)، صص.164-169. magiran.com/p1874093
Mehrali Rahimi, Soheyla Reshadat, Behroz Farid Marandi, Ali Zakiei , (2018). 'Factors Associated with Sexual Function and Sexual Satisfaction in Male Patients with Diabetes Type 2', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28(164), pp.164-169. magiran.com/p1874093
مهرعلی رحیمی؛ سهیلا رشادت؛ بهروز فریدمرندی؛ علی زکی ئی . "بررسی عوامل مرتبط با عملکرد جنسی و رضایت جنسی در مردان مبتلا به دیابت نوع 2". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28 ،164 ، 1397، 164-169. magiran.com/p1874093
Mehrali Rahimi; Soheyla Reshadat; Behroz Farid Marandi; Ali Zakiei . "Factors Associated with Sexual Function and Sexual Satisfaction in Male Patients with Diabetes Type 2", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28, 164, 2018, 164-169. magiran.com/p1874093
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال