ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید سعیدی، محبوبه اسلامی، پریسا اسلامی، مریم قاجار، آرش اخلاقی، اکبر هدایتی زاده عمران، رضا علیزاده نوایی، (1397). تاثیر ترومبولیز پیش بیمارستانی بر روی مورتالیتی بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28(164)، 170-178. magiran.com/p1874094
Majid Saeedi, Mahboubeh Eslami, Parisa Eslami, Maryam Ghajar, Arash Akhlaghi, Akbar Hedayatizadeh-Omran, Reza Alizadeh-Navaei , (2018). Effect of Pre-hospital Thrombolysis on Mortality in Patients with Myocardial Infarction: A Systematic Review and Meta-analysis, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28(164), 170-178. magiran.com/p1874094
مجید سعیدی، محبوبه اسلامی، پریسا اسلامی، مریم قاجار، آرش اخلاقی، اکبر هدایتی زاده عمران، رضا علیزاده نوایی، تاثیر ترومبولیز پیش بیمارستانی بر روی مورتالیتی بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1397؛ 28(164): 170-178. magiran.com/p1874094
Majid Saeedi, Mahboubeh Eslami, Parisa Eslami, Maryam Ghajar, Arash Akhlaghi, Akbar Hedayatizadeh-Omran, Reza Alizadeh-Navaei , Effect of Pre-hospital Thrombolysis on Mortality in Patients with Myocardial Infarction: A Systematic Review and Meta-analysis, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2018; 28(164): 170-178. magiran.com/p1874094
مجید سعیدی، محبوبه اسلامی، پریسا اسلامی، مریم قاجار، آرش اخلاقی، اکبر هدایتی زاده عمران، رضا علیزاده نوایی، "تاثیر ترومبولیز پیش بیمارستانی بر روی مورتالیتی بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 28، شماره 164 (1397): 170-178. magiran.com/p1874094
Majid Saeedi, Mahboubeh Eslami, Parisa Eslami, Maryam Ghajar, Arash Akhlaghi, Akbar Hedayatizadeh-Omran, Reza Alizadeh-Navaei , "Effect of Pre-hospital Thrombolysis on Mortality in Patients with Myocardial Infarction: A Systematic Review and Meta-analysis", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 28, no.164 (2018): 170-178. magiran.com/p1874094
مجید سعیدی، محبوبه اسلامی، پریسا اسلامی، مریم قاجار، آرش اخلاقی، اکبر هدایتی زاده عمران، رضا علیزاده نوایی، (1397). 'تاثیر ترومبولیز پیش بیمارستانی بر روی مورتالیتی بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28(164)، صص.170-178. magiran.com/p1874094
Majid Saeedi, Mahboubeh Eslami, Parisa Eslami, Maryam Ghajar, Arash Akhlaghi, Akbar Hedayatizadeh-Omran, Reza Alizadeh-Navaei , (2018). 'Effect of Pre-hospital Thrombolysis on Mortality in Patients with Myocardial Infarction: A Systematic Review and Meta-analysis', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28(164), pp.170-178. magiran.com/p1874094
مجید سعیدی؛ محبوبه اسلامی؛ پریسا اسلامی؛ مریم قاجار؛ آرش اخلاقی؛ اکبر هدایتی زاده عمران؛ رضا علیزاده نوایی. "تاثیر ترومبولیز پیش بیمارستانی بر روی مورتالیتی بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28 ،164 ، 1397، 170-178. magiran.com/p1874094
Majid Saeedi; Mahboubeh Eslami; Parisa Eslami; Maryam Ghajar; Arash Akhlaghi; Akbar Hedayatizadeh-Omran; Reza Alizadeh-Navaei . "Effect of Pre-hospital Thrombolysis on Mortality in Patients with Myocardial Infarction: A Systematic Review and Meta-analysis", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28, 164, 2018, 170-178. magiran.com/p1874094
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال