ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریده اقدام پور، آرزو حاصلی ، (1397). اصلاحیه: نقش مذهب و معنویت در رفتارهای جنسی جوانان ایرانی: مرور سیستماتیک مقالات منتشر شده، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28(164)، 214-215. magiran.com/p1874101
Farideh Egdampur, Arezoo Haseli , (2018). Correction to: The Role of Religion and Spirituality in Iranian Youth Sexual Behaviors: A Systematic Review, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28(164), 214-215. magiran.com/p1874101
فریده اقدام پور، آرزو حاصلی ، اصلاحیه: نقش مذهب و معنویت در رفتارهای جنسی جوانان ایرانی: مرور سیستماتیک مقالات منتشر شده. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1397؛ 28(164): 214-215. magiran.com/p1874101
Farideh Egdampur, Arezoo Haseli , Correction to: The Role of Religion and Spirituality in Iranian Youth Sexual Behaviors: A Systematic Review, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2018; 28(164): 214-215. magiran.com/p1874101
فریده اقدام پور، آرزو حاصلی ، "اصلاحیه: نقش مذهب و معنویت در رفتارهای جنسی جوانان ایرانی: مرور سیستماتیک مقالات منتشر شده"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 28، شماره 164 (1397): 214-215. magiran.com/p1874101
Farideh Egdampur, Arezoo Haseli , "Correction to: The Role of Religion and Spirituality in Iranian Youth Sexual Behaviors: A Systematic Review", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 28, no.164 (2018): 214-215. magiran.com/p1874101
فریده اقدام پور، آرزو حاصلی ، (1397). 'اصلاحیه: نقش مذهب و معنویت در رفتارهای جنسی جوانان ایرانی: مرور سیستماتیک مقالات منتشر شده'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28(164)، صص.214-215. magiran.com/p1874101
Farideh Egdampur, Arezoo Haseli , (2018). 'Correction to: The Role of Religion and Spirituality in Iranian Youth Sexual Behaviors: A Systematic Review', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28(164), pp.214-215. magiran.com/p1874101
فریده اقدام پور؛ آرزو حاصلی . "اصلاحیه: نقش مذهب و معنویت در رفتارهای جنسی جوانان ایرانی: مرور سیستماتیک مقالات منتشر شده". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28 ،164 ، 1397، 214-215. magiran.com/p1874101
Farideh Egdampur; Arezoo Haseli . "Correction to: The Role of Religion and Spirituality in Iranian Youth Sexual Behaviors: A Systematic Review", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28, 164, 2018, 214-215. magiran.com/p1874101
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال